Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму. Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст.

Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму. Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст.

Зарубіжна література 9 клас ІІ семестр - розробки уроків

Мета: (формувати компетентності): предметні (знання про реалізм та історію його формування; уміння характеризувати реалізм як літературний напрям, пояснювати його взаємодію з рештою літературних напрямів; словниковий запас; розвинені зв’‎язне мовлення та критичне мислення; навички компаративного аналізу художніх творів; потребу в саморозвитку й самовдосконаленні); ключові (уміння вчитися: навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативні: навички роботи в групі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційні: навички роботи із джерелами інформації; загальнокультурні: прагнення до літературної освіти; естетичний смак; світогляд).

Тип уроку: урок формування знань, умінь і навичок.

Перебіг уроку

I. Організаційний момент

II. Оголошення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Дев’‎ятнадцяте століття — одна з найцікавіших і найяскравіших сторінок у розвитку літератури світу: наприклад, реалізм як літературний напрям (особливо у прозі) розквітнув саме в середині цього століття. Письменники-реалісти вивчали мотиви поведінки та приватне життя різних людей, для того щоб зображати це життя об’‎єктивно й неупереджено, показуючи як позитивні, так і негативні його ознаки, порушуючи у своїх творах «низькі» та «брудні» теми — гроші, злочини, аморальні вчинки. Одним із найважливіших принципів реалістичного мистецтва є показ літературного героя в тісному зв’‎язку з оточенням, яке впливає на формування його характеру. ретельно аналізуючи дійсність, різну соціальну поведінку, митці-реалісти створювали типи — узагальнені образи людей, характерні для певної групи суспільства чи соціальної групи (своєрідний аналог видів і підвидів у біології). Сьогодні ми спробуємо з’‎ясувати історію виникнення цього літературно-мистецького напряму та визначити його характерні ознаки.

Російський поет Йосип Мандельштам писав: «К девятнадцатому веку применимы слова Бодлера об альбатросе: «Шатром гигантских крыл он пригвожден к земле».

Начало столетия еще пробовало бороться с тягой земли, судорожными прыжками, мешковатыми й грузными полуполетами, конец столетия покоился уже неподвижно — прикритый огромной палаткой непомерных-крыл. Покой отчаянья. Крылья давят, противоречат своему естественному назначению.

Гигантские крылья девятнадцатого века... — это его познавательные силы. Познавательные способности девятнадцатого века не стояли ни в каком соответствии с его волей, с его характером, с его нравственным ростом. Как огромный, циклопический глаз — познавательная способность девятнадцатого века обращена в прошлое и будущее. Ничего, кроме зрения, пустого и хищного, с одинаковой жадностью пожирающего любой предмет, любую эпоху».

III. Робота над темою уроку.

· Робота в групах. Заповнення схем «Яке воно — XIX століття?»

І група: «XIX століття в історії»

ІІ група: «XIX століття в науці й техніці»

ІІІ група: «XIX століття в особистостях»

· «Не повтори мене».

(Учні «ланцюжком» називають по 1 ключовому слову для характеристики XIX ст. Можливі варіанти: багате, цікаве, різнобарвне, визначне...)

· Колективна творча робота. «Портрет XIX століття»:

· Бесіда за запитаннями.

— Де, на вашу думку, відбувалися найвизначніші відкриття ХІХ ст. — в науці й техніці чи в культурі?

— Чи залежить розвиток мистецтва від розвитку науки?

Коментар учителя.

Дарвін увів у науку ряд принципів, які запозичила література:

— принцип класифікації (літературний принцип універсалізм; класове суспільство в Бальзака);

— принцип еволюції (романісти зображають художній образ у розвитку, розкривають причини, які впливають на формування характеру персонажа);

— принцип детермінації (соціальна детермінація героя).

Загальна характеристика літератури реалізму.

Перелом в духовному житті Європи був пов'язаний з розвитком нового етапу буржуазно- капіталістичного устрою. Потреби промисловості, що бурхливо розвивалася, вимагали точних знань матеріального світу і відповідно розвитку природничих наук. Філософсько-естетичні шукання романтиків не могли сприяти виконанню цих завдань. Дух нової ідеологічної атмосфери починає визначатися філософією позитивізму. У центрі уваги літератури реалізму — аналіз засобами художнього світосприймання соціальної суті, соціально-політичних суперечностей суспільства. Тому основним в специфіці цього літературного напряму і творчого методу є художнє осмислення дійсності як чинника соціального, а отже, і розкриття соціальної детермінованості подій і характерів. Стосовно літератури XIX ст. реалістичним слід вважати тільки той твір, який відображає суть певного соціально-історичного явища, коли його персонажі мають типові, узагальнені риси того або іншого соціального прошарку або класу, а умови, за яких вони діють, є не випадковим плодом фантазії письменника, а віддзеркаленням закономірностей соціально-економічного і політичного життя епохи.

· Словникова робота.

Позитивізм — напряму науці й філософії. Позитивісти оперують лише даним, фактичним, безсумнівним і обмежують ним свої дослідження.

Позитивізм — філософська основа реалізму.

Огюст Конт — автор ідеї трьох стадій розвитку людського знання:

— теологічне знання (людина пояснює світ через дію надприродних сил);

— метафізичне знання (філософія як джерело знання; все, що відбувається, бачиться як прояв діяльності якогось трансцендентного духу);

— позитивне знання (науково обґрунтоване знання; тільки наука дає корисне знання).

Мета позитивістської філософії — виявити закономірності, які діють у соціальному світі, його розвитку. У людському світі, як і в природному, діють ті самі закони, тобто все соціальне можна пояснити через природне.

· Актуалізація опорних знань.

— Що вам відомо про мистецтво XIX ст. із уроків історії та художньої культури ?

— Які художні твори цього періоду ви можете назвати?

— Які з них вам найбільше подобаються ? Чим саме?

— Назвіть українських письменників-реалістів та їхні твори.

· Визначення типологічних рис реалізму:

— тяжіння до достовірності, об'єктивності;

— звільнення від канонічності, переважання індивідуальних стилів над «спільними»;

— пізнавальне спрямування (зв'язки з природознавством, історією, соціологією, психологією);

— намагання відтворити світ як складну єдність;

— увага до проблем взаємодії людини і середовища, до типових характерів за типових обставин;

— перенесення центру уваги на соціальну сферу;

— поява синтетичних індивідуальних стилів, поєднання в них реалістичних та романтичних елементів.

· Робота зі словником літературних термінів: соціально-психологічна проза.

III. Підбиття підсумків уроку.

· Підсумкова бесіда.

— Чи можна однозначно говорити про XIX ст.?

— Які суперечності цього періоду ви можете назвати?

— Висловіть власне ставлення до ХІХ ст.

· Поетична пауза.

Виразне читання вірша О. Блока «Два века».

Два века

Век девятнадцатый, железнй,

Воистину жестокий век!

Тобою в мрак ночной, беззвездный

Беспечный брошен человек!

В ночь умозрительных понятий,

Матерьялистских малых дел,

Бессильных жалоб и проклятий

Бескровных душ и слабых тел!

С тобой пришли чуме на смену

Нейрастения, скука, сплин,

Векрасшибанья лбов о стену

Экономических доктрин,

Конгрессов, банков, федераций,

Застольных спичей, красных слов,

Век акций, рент й облигаций,

И малодейственных умов,

И дарований половинных

(Так справедливей — пополам!),

Век не салонов, а гостиных,

Не Рекамье, — а просто дам...

Век буржуазного багатства

(Растущего незримо зла!).

Под знаком равенства и братства

Здесь зрели темные дела...

А человек? — Он жил безвольно:

Не он — машины, города,

«Жизнь» так бескровно и безвольно

Питала дух, как никогда...

Но тот, кто двигал, управляя

Марионетками всех стран, —

Тот знал, что делал, насылая

Гуманистический туман:

Там, в сером и гнилом тумане,

Увяла плоть, и дух погас,

И ангел сам священной брани,

Казалось, отлетел от нас:

Там — распри кровные решают

Дипломатическим умом,

Там — пушки новые мешают

Сойтись лицом к лицу с врагом,

Там вместо храбрости — нахальство,

А вместо подвигав — «психоз»,

И вечно ссорится начальство,

И длинный громоздкой обоз

Волочит за собой команда,

Штаб, интендантов, грязь кляня,

Рожком горниста — рог Роланда

И шлем — фуражкой заменя...

Тот век немало проклинали

И не устанут проклинать.

И как избыть его печали?

Он мягко стлал — да жестко спать.

· Бесіда за сприйняттям поетичного твору.

— Опишіть враження, які справив на вас вірш.

— Які рядки вас найбільше вразили?

— Які думки поета ви поділяєте, а з якими не погоджуєтеся? Чому?

Заключне слово вчителя.

Суперечливе і неоднозначне XIX ст. зробило справді неоціненний внесок до скарбниці всієї світової культури. Це було століття найбільших гуманістичних і естетичних завоювань в Європі та Америці.

IV. Домашнє завдання.

Опрацювати С. 139-145, підготувати інформацію «Вулицями Парижа ХІХ століття», «Бальзак і Україна», «Бальзак і Евеліна Ганська», монолог Бальзака (індивідуальні).
На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.