Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму. Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст.

Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму. Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст.

Зарубіжна література 9 клас ІІ семестр - розробки уроків

Мета: (формувати компетентності): предметні (знання про реалізм та історію його формування; уміння характеризувати реалізм як літературний напрям, пояснювати його взаємодію з рештою літературних напрямів; словниковий запас; розвинені зв’‎язне мовлення та критичне мислення; навички компаративного аналізу художніх творів; потребу в саморозвитку й самовдосконаленні); ключові (уміння вчитися: навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативні: навички роботи в групі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційні: навички роботи із джерелами інформації; загальнокультурні: прагнення до літературної освіти; естетичний смак; світогляд).

Тип уроку: урок формування знань, умінь і навичок.

Перебіг уроку

I. Організаційний момент

II. Оголошення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Дев’‎ятнадцяте століття — одна з найцікавіших і найяскравіших сторінок у розвитку літератури світу: наприклад, реалізм як літературний напрям (особливо у прозі) розквітнув саме в середині цього століття. Письменники-реалісти вивчали мотиви поведінки та приватне життя різних людей, для того щоб зображати це життя об’‎єктивно й неупереджено, показуючи як позитивні, так і негативні його ознаки, порушуючи у своїх творах «низькі» та «брудні» теми — гроші, злочини, аморальні вчинки. Одним із найважливіших принципів реалістичного мистецтва є показ літературного героя в тісному зв’‎язку з оточенням, яке впливає на формування його характеру. ретельно аналізуючи дійсність, різну соціальну поведінку, митці-реалісти створювали типи — узагальнені образи людей, характерні для певної групи суспільства чи соціальної групи (своєрідний аналог видів і підвидів у біології). Сьогодні ми спробуємо з’‎ясувати історію виникнення цього літературно-мистецького напряму та визначити його характерні ознаки.

Російський поет Йосип Мандельштам писав: «К девятнадцатому веку применимы слова Бодлера об альбатросе: «Шатром гигантских крыл он пригвожден к земле».

Начало столетия еще пробовало бороться с тягой земли, судорожными прыжками, мешковатыми й грузными полуполетами, конец столетия покоился уже неподвижно — прикритый огромной палаткой непомерных-крыл. Покой отчаянья. Крылья давят, противоречат своему естественному назначению.

Гигантские крылья девятнадцатого века... — это его познавательные силы. Познавательные способности девятнадцатого века не стояли ни в каком соответствии с его волей, с его характером, с его нравственным ростом. Как огромный, циклопический глаз — познавательная способность девятнадцатого века обращена в прошлое и будущее. Ничего, кроме зрения, пустого и хищного, с одинаковой жадностью пожирающего любой предмет, любую эпоху».

III. Робота над темою уроку.

· Робота в групах. Заповнення схем «Яке воно — XIX століття?»

І група: «XIX століття в історії»

ІІ група: «XIX століття в науці й техніці»

ІІІ група: «XIX століття в особистостях»

· «Не повтори мене».

(Учні «ланцюжком» називають по 1 ключовому слову для характеристики XIX ст. Можливі варіанти: багате, цікаве, різнобарвне, визначне...)

· Колективна творча робота. «Портрет XIX століття»:

· Бесіда за запитаннями.

— Де, на вашу думку, відбувалися найвизначніші відкриття ХІХ ст. — в науці й техніці чи в культурі?

— Чи залежить розвиток мистецтва від розвитку науки?

Коментар учителя.

Дарвін увів у науку ряд принципів, які запозичила література:

— принцип класифікації (літературний принцип універсалізм; класове суспільство в Бальзака);

— принцип еволюції (романісти зображають художній образ у розвитку, розкривають причини, які впливають на формування характеру персонажа);

— принцип детермінації (соціальна детермінація героя).

Загальна характеристика літератури реалізму.

Перелом в духовному житті Європи був пов'язаний з розвитком нового етапу буржуазно- капіталістичного устрою. Потреби промисловості, що бурхливо розвивалася, вимагали точних знань матеріального світу і відповідно розвитку природничих наук. Філософсько-естетичні шукання романтиків не могли сприяти виконанню цих завдань. Дух нової ідеологічної атмосфери починає визначатися філософією позитивізму. У центрі уваги літератури реалізму — аналіз засобами художнього світосприймання соціальної суті, соціально-політичних суперечностей суспільства. Тому основним в специфіці цього літературного напряму і творчого методу є художнє осмислення дійсності як чинника соціального, а отже, і розкриття соціальної детермінованості подій і характерів. Стосовно літератури XIX ст. реалістичним слід вважати тільки той твір, який відображає суть певного соціально-історичного явища, коли його персонажі мають типові, узагальнені риси того або іншого соціального прошарку або класу, а умови, за яких вони діють, є не випадковим плодом фантазії письменника, а віддзеркаленням закономірностей соціально-економічного і політичного життя епохи.

· Словникова робота.

Позитивізм — напряму науці й філософії. Позитивісти оперують лише даним, фактичним, безсумнівним і обмежують ним свої дослідження.

Позитивізм — філософська основа реалізму.

Огюст Конт — автор ідеї трьох стадій розвитку людського знання:

— теологічне знання (людина пояснює світ через дію надприродних сил);

— метафізичне знання (філософія як джерело знання; все, що відбувається, бачиться як прояв діяльності якогось трансцендентного духу);

— позитивне знання (науково обґрунтоване знання; тільки наука дає корисне знання).

Мета позитивістської філософії — виявити закономірності, які діють у соціальному світі, його розвитку. У людському світі, як і в природному, діють ті самі закони, тобто все соціальне можна пояснити через природне.

· Актуалізація опорних знань.

— Що вам відомо про мистецтво XIX ст. із уроків історії та художньої культури ?

— Які художні твори цього періоду ви можете назвати?

— Які з них вам найбільше подобаються ? Чим саме?

— Назвіть українських письменників-реалістів та їхні твори.

· Визначення типологічних рис реалізму:

— тяжіння до достовірності, об'єктивності;

— звільнення від канонічності, переважання індивідуальних стилів над «спільними»;

— пізнавальне спрямування (зв'язки з природознавством, історією, соціологією, психологією);

— намагання відтворити світ як складну єдність;

— увага до проблем взаємодії людини і середовища, до типових характерів за типових обставин;

— перенесення центру уваги на соціальну сферу;

— поява синтетичних індивідуальних стилів, поєднання в них реалістичних та романтичних елементів.

· Робота зі словником літературних термінів: соціально-психологічна проза.

III. Підбиття підсумків уроку.

· Підсумкова бесіда.

— Чи можна однозначно говорити про XIX ст.?

— Які суперечності цього періоду ви можете назвати?

— Висловіть власне ставлення до ХІХ ст.

· Поетична пауза.

Виразне читання вірша О. Блока «Два века».

Два века

Век девятнадцатый, железнй,

Воистину жестокий век!

Тобою в мрак ночной, беззвездный

Беспечный брошен человек!

В ночь умозрительных понятий,

Матерьялистских малых дел,

Бессильных жалоб и проклятий

Бескровных душ и слабых тел!

С тобой пришли чуме на смену

Нейрастения, скука, сплин,

Векрасшибанья лбов о стену

Экономических доктрин,

Конгрессов, банков, федераций,

Застольных спичей, красных слов,

Век акций, рент й облигаций,

И малодейственных умов,

И дарований половинных

(Так справедливей — пополам!),

Век не салонов, а гостиных,

Не Рекамье, — а просто дам...

Век буржуазного багатства

(Растущего незримо зла!).

Под знаком равенства и братства

Здесь зрели темные дела...

А человек? — Он жил безвольно:

Не он — машины, города,

«Жизнь» так бескровно и безвольно

Питала дух, как никогда...

Но тот, кто двигал, управляя

Марионетками всех стран, —

Тот знал, что делал, насылая

Гуманистический туман:

Там, в сером и гнилом тумане,

Увяла плоть, и дух погас,

И ангел сам священной брани,

Казалось, отлетел от нас:

Там — распри кровные решают

Дипломатическим умом,

Там — пушки новые мешают

Сойтись лицом к лицу с врагом,

Там вместо храбрости — нахальство,

А вместо подвигав — «психоз»,

И вечно ссорится начальство,

И длинный громоздкой обоз

Волочит за собой команда,

Штаб, интендантов, грязь кляня,

Рожком горниста — рог Роланда

И шлем — фуражкой заменя...

Тот век немало проклинали

И не устанут проклинать.

И как избыть его печали?

Он мягко стлал — да жестко спать.

· Бесіда за сприйняттям поетичного твору.

— Опишіть враження, які справив на вас вірш.

— Які рядки вас найбільше вразили?

— Які думки поета ви поділяєте, а з якими не погоджуєтеся? Чому?

Заключне слово вчителя.

Суперечливе і неоднозначне XIX ст. зробило справді неоціненний внесок до скарбниці всієї світової культури. Це було століття найбільших гуманістичних і естетичних завоювань в Європі та Америці.

IV. Домашнє завдання.

Опрацювати С. 139-145, підготувати інформацію «Вулицями Парижа ХІХ століття», «Бальзак і Україна», «Бальзак і Евеліна Ганська», монолог Бальзака (індивідуальні).


Віртуальна читальня Зарубіжної літератури для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.