Хрестоматія - Зарубіжна література другої половини ХХ століття - Телегіна Н.І. 2018

Жанрові особливості твору ДЖ. Д. Селінджера «Над прірвою у житті»
Література США

Аналіз жанрових особливостей творів є суттєвим і необхідним для дослідження поетики письменника, оскільки в його процесі складається цілісне враження про самобутність автора. Розгляд творчості митця на рівні жанру надає можливість визначити його творчу еволюцію, допомагає проникнути в глибинну суть індивідуальності.

Щодо жанрової своєрідності творів, думки літературознавців нерідко розходяться. Саме з цим стикаємося в дослідженнях твору Дж.Д.Селінджера «Над прірвою у житі».

Творчість Селінджера розглядалася чималою кількістю літературознавців (Р.Леттіс, Дж.Міллер, Г.Сімонсон, І.Л.Галінська). Одні літературознавці (Г.Бондаренко) відносять твір «Над прірвою у житі» до жанру лірико-психологічної повісті [2,c.90], інші стверджують, що це лірико - психологічний роман (О.І. Скобельська) [3,c.33]. На даний час немає однозначної точки зору щодо жанру цього твору. Тому це питання залишається відкритим, що і забезпечує актуальність поставленої проблеми.

Твір «Над прірвою у житі» був опублікований у 1951 і критичні відгуки про нього перевершили всі сподівання ( «The New York Times called Catcher «unusually brilliant.» The Saturday Review praised it for being «remarkable and absorbing.» On the West Coast, the San Francisco Chronicle confirmed it to be «literature of a very high order.» Critics at The New Yorker found it «brilliant, funny» and «meaningful.» )[7]. Американський критик С.Фінкельстайн, говорячи про цей твір відзначає, що Дж.Селінджерові вдалося «зацікавити громадськість новим типом психології, що склався під впливом сучасних історичних подій» [4,с.237].

Вже це твердження наголошує на глибині проблематики нетиповій для повісті. Сам Селінджер в одному з інтерв’ю назвав цей твір романом: «…the novel was «sort of» autobiographical…»[7]

Слід зазначити, що у повісті й романі виробилися відповідні їм стилістичні прийоми. Так, загалом для повісті властиве повільне розгортання дії, рівний темп оповіді, більш-менш рівномірний розподіл сюжетного напруження. Вона уникає гостродраматичних, трагічних ситуацій, що, навпаки приваблює увагу романіста [1,с.271]. Роман – це місткий за обсягом, складний за будовою прозовий епічний твір, у якому широко охоплені життєві події, глибоко розкривається історія формування характеру персонажа [1,с.263].

З огляду на наявність одного головного героя ( Голдена Колфілда) і однієї сюжетної лінії, охоплення невеликого проміжку часу( 48 годин) твір «Над прірвою в житі» нерідко називають повістю. Але для досліджуваного твору є характерним не тільки лаконізм, а й драматична напруга(головний герой на грані нервового зриву), підтекст, знаковість, використання ретроспекцій, символіки, багата проблематика, наявність зовнішнього і внутрішнього конфліктів, глибокий психологізм. За рахунок ретроспекцій відбувається розширення простору і часу. Твір побудований як сповідь, тому в ньому переважає монолог, в якому присутні вкраплення діалогу. Така побудова створює атмосферу мислення, забезпечує напругу.

Особливі функції у творі виконують вставні епізоди – спогади, ремінісценції, паралелі, аналогії, роздуми героя про театр і літературу. У творі таких епізодів безліч. Наприклад, мікрообраз червоної мисливської шапки; нав’язлива думка про те, куди зникають качки з Центрального парку, коли ставок замерзає; спогади Голдена про померлого брата Аллі, мікрообраз каруселі[2,c.93]. Все це забезпечує складність побудови, характерну для жанру роману.

В творі, що досліджується, можна виділити два основних конфлікти: внутрішній і зовнішній, обидва із яких є психологічними. Внутрішній конфлікт головного героя Голдена Колфілда – це конфлікт між прагненням бути дорослим і відразою до стилю життя дорослих. Зовнішній конфлікт – це конфлікт Голдена із середовищем.

Головний герой, перебуваючи на лікуванні в санаторії для душевнохворих, розповідає про події, що сталися з ним минулого року. Герой перебуває у тому віці, коли людина з дитинства переходить у світ дорослих – світ складний, суперечливий, незрозумілий, іноді страшний. Хлопець не бажає пристосовуватися до суспільства фальші, лицемірства, конформізму. У романі зображено вступ молодої людини у життя і її зіткнення із його суворими реаліями. Голден гостро відчуває невідповідність між деклараціями і дійсністю у школі, в родинних стосунках, у суспільстві – в усьому тому, що називається «світом дорослих». Неспроможність примирити бажане та дійсне викликає у нього сум’яття. Герой Селінджера протиставляє себе суспільству. Він каже, що все – фальш. Проте він не прагне змінити це суспільство, він лише шукає, де б можна було від нього сховатись. Найбільше його пригнічує дух загального обману і недовіри між людьми, що панували у США у 50-ті роки. Це саме та пора, коли американська мрія звелася до споживання та егоїстичного прагнення комфорту. Голден зауважує , що кожен хлопець в його школі мріє про свій власний будинок, сім’ю, машину, високооплачувану роботу, стандартний відпочинок представника середнього класу: «…working in some office, making a lot of dough, and riding to work in cabs, and reading newspapers, and playing bridge all the time, and going to the movies…» [6]. Голден осуджує стандартизацію суспільства.

У творі гостро поставлена соціальна проблематика, оскільки психологічний стан, психологічні проблеми головного героя Голдена Колфілда викликані конфліктом із соціумом – неприйняттям тодішньої Америки, Америки періоду маккартизму, в якій обмежувалася свобода слова та нав’язувалися стандартні цінності і стандартний спосіб мислення (епізод на уроці усного мовлення).

Голден категорично не приймає будь-якої фальші, глибоко внутрішньо протестує проти усього надуманого, показаного в навколишньому світі. Йому гидка солоденька реклама школи Пенсі: «You’ve probably seen the ads, anyway. They advertise in about a thousand magazines, always showing some hotshot guy on a horse jumping over a fence. I never even once saw a horse anywhere near the place. And underneath the guy on the horse’s picture, it always says: «Since 1888 we have been molding boys into splendid, clear-thinking young men.» Strictly for the birds. They don’t do any damn more molding at Pencey than they do at any other school. And I didn’t know anybody there that was splendid and clear-thinking and all. Maybe two guys. If that many. And they probably came to Pencey that way » [6].

В іншій школі – Елктон-хілл, він зневажав директора, який ставився до людей відповідно до їх матеріального стану. Головного героя дратують кіно і театр. Кіно він вважає найбільшою фальшю( в 50-ті роки на екран виходили в основному мелодрами, які популяризували стандартний спосіб життя). Але і в театрі він не бачить нічого доброго. У сюжетах немає нічого спільного з дійсним життям. Він ненавидить акторів, чия гра не приносить йому задоволення, тому що вони грають неправдоподібно і поводять себе на сцені не так, як насправді поводяться люди. Однак звинувачення Фібі в тому, що Голден нікого не любить, що йому нічого не подобається, не зовсім доречні. Він не сприймає людей із соціуму. Люди, про яких він згадує з теплотою це ті, хто ще або не увійшов у це суспільство ( його сестричка Фібі), або ті, хто із нього вийшов (черниці), або ті, хто пішов із життя (його брат Алі, однокласник Джеймс Касл, який не поступився вимогам однокласників, що знущалися з нього, а вистрибнув з вікна не бажаючи скоритися негідникам). Черниці, яких зустрічає Голден – перші дорослі, яких він поважає. Їхня простота, вдумливість та самопожертва доводять головному героєві, що можливо бути дорослим без брехні і фальшу.

Селінджер у своєму творі відчув і виразив вустами головного героя Голдена Колфілда ті настрої, які пізніше вилилися в рух хіпі. Вони не приймали законів суспільства та оточуючий світ, переповнений фальшю, заперечували нав’язані соціумом правила. Але вони і не прагнули змінити це суспільство, а прагнули вийти з нього. Ідея ескейпізму присутня і у Голдена.

Внутрішній конфлікт Голдена пов’язаний в першу чергу із проблемою вибору: з одного боку його відштовхує світ дорослих, з іншого – він намагається поводитися, як дорослий: відвідує бари, замовляє віскі, курить, запрошує до свого номера в готелі повію. Але це чисто зовнішні прояви. Про певну зрілість внутрішнього світу Голдена свідчить те, що, він шістнадцятирічний підліток із заможної сім’ї, який міг би легко отримати все, про що інші мріють, ставить перед собою питання: як жити? Він заглиблюється у самоаналіз, аналізує психологію і вчинки оточуючих, шукає свій шлях у житті.

Отже, у творі «Над прірвою в житі» відображено зіткнення внутрішніх прагнень головного героя із соціальними обставинами. Присутній психологічний аспект взаємин особи та соціуму. Основний акцент у творі зосереджений на розкритті психології головного героя, мотивів його вчинків, його роздумах, почуттях, але все це – реакція на соціум. В основі твору лежать два психологічні конфлікти. Це, так само, як і складна структура твору( ретроспекції, монологи з вкрапленнями діалогу і відступів, паралелі, аналогії, символіка, а також багатогранність проблематики, самоаналіз і психоаналіз), дають можливість класифікувати твір Дж.Д.Селінджера «Над прірвою у житі» як соціально-психологічний роман.

1. Безпечний І. Епічний рід:[ казка, міф, легенда, билини, думи, епопея, поеми, роман, повість, новела, нарис, оповідання] / І.Безпечний // Теорія літератури [ Текст]: підручник./ І.Безпечний. – К., 2009. – С. 231 – 277.

2. Бондаренко Г.Ф. Літературознавчі проспекції: компаративістська генеалогія/ Г.Ф.Бондаренко. – Житомир : Полісся, 2014. – С. 90-98

3. Скобельська О.І. Виклик над безоднею : роман Дж. Селінджера « Над прірвою у житі» // Всесвітня література та культура. – 2004. №9. – С. 33-37.

4. Фінкельстайн С. Экзистенциализм и проблема отчуждения в американской литературе. – М. : Прогресс, 1967. – 319 с.

5. Roemer D. The Personal Narrative and Salinger`s «Catcher in the Rye» [Electronic resource] / D. Roemer // Western Folklore. – 1992. – Vol. 51, No 1. – P.5-10. – [Cited 2015, 10 January]. – Available from : http://www.jstor.org/discover/10.2307/1499640

6. Salinger J. The Catcher in the Rye [Electronic resource] / J. Salinger. – [Cited 2015, 10 January]. – Available from:

http://royallib.com/read/Salinger_Jerome/THE_CATCHER_IN_THE_RYE.html#0

7. Slawenski K. J.D.Salinger. A life.[ [Electronic resource] / K.Slawenski. - [Cited 2015, 10 January]. – Available from:

http://vk.com/doc261170038_342944937?hash=8a3bcf5c1e6faed004&dl=d9ea61dbd51738c094На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.