Зарубіжна література 9 клас - О.М. Ніколенко - Ранок 2009

Бароко в різних видах мистецтва - БАРОКО ЯК ПЕРШИЙ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАПРЯМ - ЛІТЕРАТУРА XVII СТОЛІТТЯ: МІЖ ВІДРОДЖЕННЯМ І ПРОСВІТНИЦТВОМ

Бароко виявилося в різних галузях мистецтва: літературі, архітектурі, живопису, музиці, скульптурі. Архітектура бароко відзначається широтою форм, масштабністю будівель, пануванням «хвилястих» ліній, неврівноважених композицій. Архітектурні ансамблі органічно вписуються в навколишнє середовище, стаючи частиною рухливого й мінливого світу. Яскравим прикладом архітектурного бароко є церква Сан Карло алле Куатро Фонтане (1634—1667), збудована за проектом Ф. Борроміні. В Україні також є багато зразків бароко в архітектурі, наприклад, Покровська церква (1766), церква Св. Андрія Первозванного (1747 —1753), церкви Печерської лаври, дзвіниця Софійського собору в Києві.

Україна у світовому культурному просторі

Бароко набуло значного розвитку в українській культурі XVI — XVIII ст. Воно знайшло свій вияв в архітектурі, живописі, іконографії, літературі та інших видах мистецтва. Окрім загальноєвропейських рис, бароко в Україні мало свою специфіку. Цей напрям ґрунтувався тут на власних національних джерелах: києворуських і фольклорних. У культуру українського бароко приходять загадкові, дивакуваті характери. Відчуваючи суперечності між тілесним і духовним, багатством і бідністю, життєвими благами й моральними нормами, вони прагнуть до аскетичного самообмеження, духовного життя, хоча й не заперечують розкошів і насолод світу. Як пише А. Макаров у книзі «Світло українського бароко», ідеал бароко — «аскет-філософ», тобто людина, якій близька і зрозуміла антична любов до всього живого і земного, але чию душу переповнює водночас жага небесного, вічного, неминущого». Митці того часу, хоча й усвідомлювали складність людського буття, вірили в можливість її духовного прозріння, по-новому розкриваючи її та світ довкола. Окрім того, українське бароко тісно пов’‎язане із суто національними проблемами, воно відбиває складний шлях формування української державності. Художники бароко поетизували духовний світ козака, утверджували образ діяльного героя, який віддано служить вітчизні. Твори українського бароко відзначаються підкресленим дидактизмом, риторичністю і посиленою увагою до етичних питань. Значний вплив на розвиток українського бароко справила історія і культура козацтва, тому нерідко бароко в Україні називають «козацьким». Однак таке визначення звужує розуміння напряму, для формування якого велике значення мали й книжні, церковні традиції.

В образотворчому мистецтві бароко виявилося в гіперболізмі образів, контрастності й водночас колористичній єдності цілого. Художники розробляють релігійні та міфологічні сюжети, надаючи їм алегоричного змісту. Велику увагу митці приділяли світлотіні, прийомам розширення простору. Вони надавали перевагу широким мазкам, вільній темпераментній манері письма. З полотен великих майстрів бароко дивляться охоплені пристрастями й суперечностями люди, що живуть складним духовним життям. Значний внесок у культуру зробили такі видатні художники бароко, як Караваджо (Італія), Рубенс (Фландрія), Рембрандт (Голландія).

У скульптурі бароко привертає увагу живописність та динамізм композицій, плинність ліній, що створює враження мінливості й постійного руху образів (Л. Берніні та ін.).

Бароко в музиці представляють Г. Ф. Гендель та Й. С. Бах, хоча їхня творчість виходить за межі цього напряму. Для музикального бароко характерні сильні образи, прагнення відобразити внутрішній світ людини, драматизм її почуттів, спеціальні засоби виразності, що створюють велич, пишність, декоративність, емоційність музичних картин.

Літературне бароко відзначається поліфонізмом, ускладненням форм, поєднанням релігійних і світських мотивів і образів, тяжінням до різних контрастів, алегоризму й емблематичності (людина — звір, світ — лабіринт тощо), намаганням уразити читача пишним, барвистим стилем. Яскравими представниками бароко в Західній Європі були Л. Гонгора, П. Кальдерон, Т. де Моліна (Іспанія), Т. Тассо і Дж. Маріно (Італія), Дж. Мільтон і Дж. Донн (Англія). Бароко яскраво виявилося і в українській літературі XVII—XVIII ст., воно простежується в різних жанрах, зокрема в поезії Л. Барановича, І. Величковського, Г. Сковороди, в ораторській прозі І. Галятовського, А. Радивиловського, у козацьких літописах Самовидця, Г. Грабянки, С. Величка та ін.

Бароко — відкрита система, що поєднує в собі різні засоби відтворення й перетворення дійсності. Воно багатозначне за змістом і розмаїте за формами. У ньому поєдналися ілюзія і реальність, прекрасне і жахливе, жага красивого життя і трагізм. Ця складність бароко мала відтворювати суперечливість людської душі, світу й самого буття, що в уявленні митців є суцільним лабіринтом, де особистість стикається з різними силами й постійно випробовується на духовну стійкість.

Перевірте себе

Із запропонованих варіантів оберіть одну правильну відповідь.

Укажіть, якою постає людина в літературі бароко:

а) цілісною, гармонічною, упевненою у своїх силах особистістю;

б) особистістю, світогляд, поведінка і вчинки якої зумовлені соціальним походженням, середовищем;

в) винятковою особистістю, яка здатна піднестися над середовищем і протистояти йому;

г) особистістю, яка болісно відчуває хаос світу, його мінливість і нетривкість.

Укажіть, в якому столітті виникло бароко:

а) XII;

б) XIV;

в) XVII;

г) XVIII.

Укажіть характерну ознаку бароко:

а) гармонія композиції;

б) реалістичне відтворення дійсності;

в) зображення людини в гармонії зі світом;

г) зображення світу як поєднання суперечливих начал.

Укажіть, що викликало до життя бароко:

а) переоцінка ренесансних уявлень про людину і світ;

б) відмова від античних сюжетів у мистецтві;

в) віра в цілісність і самоцінність людської особистості;

г) відмова від релігійних сюжетів у мистецтві.

Укажіть, який непрямий зміст мало слово «бароко» в різних мовах:

а) чіткий, правильний, ясний;

б) духовний, внутрішній, недосяжний;

в) веселий, грайливий, рухливий;

г) дивний, неправильний, химерний.

Укажіть, в якому рядку міститься характеристика бароко:

а) жанр художнього твору;

б) перший загальноєвропейський мистецький напрям;

в) художній прийом;

г) складна метафора.

Поміркуйте і дайте відповідь

Як зображується світ у бароковому мистецтві? Чи вплинули наукові відкриття та розвиток філософської думки XVII ст. на формування картини світу в епоху бароко?

У чому бароко було «антитезою Ренесансу» і в чому воно розвивало його традиції?

Як криза ренесансних уявлень про гармонічну людину та ідеальний світ відбивається в культурі бароко?

Знайдіть творче рішення

Схарактеризуйте «людину бароко». У чому виявляються її суперечливість і трагізм?

Дослідіть самостійно

Які риси, окрім загальноєвропейських, притаманні культурі українського бароко? У чому її національна специфіка?

Попрацюйте з репродукціями картин

Розгляньте репродукції картин на с. 15—16 і визначте на їх прикладі особливості барокового світосприйняття і барокового стилю.