ПОНЯТТЯ ПРО ЛІТЕРАТУРНІ ЖАНРИ Й СТИЛІ - ЧИТАЧУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Підручник Зарубіжна література 9 клас - О. О. Ісаєва - Оріон 2017

ПОНЯТТЯ ПРО ЛІТЕРАТУРНІ ЖАНРИ Й СТИЛІ - ЧИТАЧУ ХХІ СТОЛІТТЯ

На уроках української та зарубіжної літератури ви вже прочитали багато творів. І добре знаєте, що всі вони належать до трьох літературних родів — епосу, лірики та драми.

Кожний із цих родів має свої жанри — історично сформовані види літературних творів, для яких характерні певні художні особливості.

Так, до жанрів епосу належать уже відомі вам новела й оповідання, повість і роман. Серед жанрів лірики вам добре знайомі такі, як гімн і послання, елегія та псалми, романс і сонет й інші. Що ж стосується драматичних творів, то ви, напевно, уже добре розрізняєте такі жанри, як трагедія та комедія.

І в цьому навчальному році ви зможете відкрити для себе нові жанри всіх трьох родів літератури.

Водночас ви, напевно, помічали, що є твори, в яких поєднуються особливості різних родів. Так, наприклад, читаючи балади, ви звернули увагу, що, крім ознак ліричних творів, для них характерна наявність сюжету, зазвичай притаманна епічним творам. Такі жанри, як, наприклад, балада, належать до так званих міжродових утворень, які поєднують ознаки творів різних родів.

Мабуть, ви також помічали, що твори одного письменника чимось схожі, їх щось об’‎єднує. Тобто кожний письменник виробляє свій індивідуальний, авторський стиль. За образним висловом австрійського письменника Франца Кафки, стиль — це не просто «інструмент», це «орган письменника».

Слово «стиль» походить від грецького слова stylos, латиною stilis, що означає загострену паличку, якою писали на покритій воском дощечці. Спочатку стилем називали знаряддя письма, згодом почерк людини, і нарешті — індивідуальні особливості творчості письменника.

Але зверніть увагу, що індивідуальний письменницький стиль — це не тільки своєрідність його мови. Як зазначав відомий літературознавець В. Жирмунський, «у поняття стилю літературного твору входять не лише мовні засоби, а також теми, образи, композиція твору, його художній зміст, утілений словесними засобами, але не такий, що вичерпується словами».

Отже, стиль — це сукупність певних художніх особливостей, що використовує письменник у своїй творчості, завдяки яким він вирізняється серед інших письменників.

Поняття стиль у літературознавстві вживають у вузькому та широкому розумінні. Якщо у вузькому розумінні цього слова йдеться про індивідуальний стиль письменника, стиль певного твору, то в широкому його розумінні стиль — це загальні особливості певних літературних епох або мистецьких течій чи напрямів. Так, наприклад, можна говорити про стилі класицизму або романтизму, реалізму тощо.

1. Поясніть, як ви розумієте, що таке жанр.

2. Розкрийте, як співвідносяться між собою літературні роди та жанри.

3. Назвіть жанри епосу, лірики і драми та наведіть конкретні приклади.

4. Проілюструйте, що називають «міжродовим утворенням».

5. На прикладах прочитаних творів порівняйте окремі жанри в українській і зарубіжній літературах. Розкрийте, у чому виявляються національні особливості певного жанру.

6. Дайте визначення поняття «стиль». Поясніть вузьке й широке значення цього терміна.

7. На прикладі творчості вашого улюбленого письменника розкрийте основні складові його стилю.

8. Роздивіться екслібриси різних часів. Чи відображається в них стиль епохи, за якої вони були створені, а також індивідуальний стиль власника? Розробіть ескіз власного екслібриса.