Світова література 5 клас - книга для вчителя - Волощук Є.В. 2013


Передмова

Посібник «Світова література, 5 клас. Книжка для вчителя» становить складову навчально-методичного комплекту, до якого входять підручник Євгенії Волощук зі світової літератури для 5 класу (Київ, «Генеза», 2013) та посібник для учня «Світова література, 5 клас. Зошит для контрольних і самостійних робіт» тієї самої авторки. Посібник містить комплект планів-конспектів уроків за всіма програмними темами та у передбаченій програмою послідовності, доповнені планами-конспектами уроків виразного читання та позакласного читання, а також рекомендаціями щодо проведення окремих видів робіт. Зміст посібника упорядкований відповідно до структури чинної програми зі світової літератури та підручника Є. Волощук.

В основу уроків, пропонованих у посібнику, покладена авторська науково-методична концепція підручника Є. Волощук, яка, у свою чергу, спирається на базові документи шкільного курсу «Світова література». У планах-конспектах уроків послідовно реалізуються визначені у цій концепції стратегічні напрями літературної освіти п’ятикласників, а саме:

1) формування в учня стійкої мотивації до читання творів світової літератури як мистецьких взірців і культурних явищ, що мають бути інтегрованими у його духовний світ;

2) забезпечення всебічного розвитку особистості учня, включаючи його індивідуальність, життєвий досвід, моральні принципи, гуманістичну систему цінностей, естетичний смак, критичне мислення, аналітичні та творчі здібності, національну самосвідомість та культурну ідентичність, здатність орієнтуватися у полікультурному світі, комунікаційну практику, потребу в читанні якісної художньої літератури та постійному контакті з творами різних видів мистецтв;

3) формування ключових компетентностей, до яких, згідно з Державним стандартом, належать уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами, інформаційно-комунікаційна, соціальна, громадянська, загальнокультурна компетентності; літературної компетентності, яка має своєю кінцевою метою розвиток читацької культури учня, знання художніх творів, розуміння їх специфіки як мистецьких явищ, умінь і навичок сприймати, аналізувати, інтерпретувати та оцінювати художні твори у літературних та культурних контекстах; а також формування комунікативної компетентності, культури висловлювань тощо;

4) застосування здобутих знань на практиці, що передбачає особисте розв’язання учнями етичних та естетичних завдань, які проектуються художніми творами, використання набутих знань у безпосередній повсякденній поведінці та моделюванні життєвих ситуацій, виявлення естетичного ставлення до світу в різних сферах діяльності та реалізацію здобутих навичок і вмінь у загальному навчальному процесі.

Визначальною сполучною ланкою цих напрямків є особистісно орієнтований підхід, який надає широкі можливості для індивідуальної адаптації роботи з твором до потреб конкретного учня, надає вчителю інструменти для формування особистості, її емоцій та інтелекту, системи цінностей, світоглядних уявлень, активної життєвої позиції.

Пропоновані плани-конспекти уроків спрямовані на розв’язання окреслених у науково-методичній концепції цілей викладання курсу «Світова література» у 5 класі:

- формування засобами літературної освіти творчого читача, наділеного духовною потребою та стійкою мотивацією до читання творів світової літератури різних епох, здатного сприймати літературний твір у мистецьких координатах, декодувати його національні та загальнолюдські культурні коди, акумулювати його ціннісно-смисловий потенціал і перетворювати цей потенціал на власний життєвий та естетичний досвід;

- створення сприятливих умов для розвитку творчої особистості на основі творчої читацької діяльності; у тому числі й розширення духовно-культурних обріїв особистості, її естетичної та мовленнєвої культури, розгортання її аналітичних та творчих здібностей, формування у неї настанов на активне здобуття нових знань та літературну самоосвіту, застосування здобутого читацького досвіду для всебічного саморозвитку;

- формування гуманістичного світогляду, що передбачає глибоке засвоєння учнем закарбованих у художній літературі фундаментальних цінностей культури, зокрема й загальнолюдських моральних принципів, виховання у школяра почуття поваги й толерантного ставлення до різних національних культурних традицій, активної громадянської позиції та ключових світоглядних настанов, що визначають відповідну до гуманістичних стандартів соціальну поведінку особистості;

- виховання національної свідомості та формування національної ідентичності за рахунок систематичної розробки українознавчого компонента (з акцентом на розмаїтті взаємозв’язків української та зарубіжних літератур, специфіці бачення українського світу у творах зарубіжних авторів, здобутках української перекладацької школи), використання найкращих українських перекладів творів зарубіжних письменників, висвітлення багатства української мови і літератури на тлі світової культури; плекання патріотичних почуттів та прагнення до збереження рідної мови, національних традицій і цінностей за умов глобалізаційних процесів;

- розвиток логічного, критичного та творчого мислення учня на основі аналітичної роботи з художніми творами, обговорення окреслених у них проблемних ситуацій, моральних, суспільних та психологічних конфліктів, участі у літературних дискусіях та інших видах навчальної діяльності, які сприяють формуванню навичок та вмінь чітко формулювати свою думку, аргументовано і логічно її обґрунтовувати, полемізувати з іншими точками зору.

Згідно з науково-методичною концепцією, літературний текст (поняття вживається у широкому сенсі й до всіх художніх творів, включаючи фольклорні) розглядається та функціонує у посібнику:

✵ як самодостатній витвір мистецтва слова, що засобами словесної образності продукує власний художній світ;

✵ як культурне явище, пов’язане з іншими видами мистецтв і позначене карбом своєї доби та національної традиції;

✵ як артефакт світової культури, що перебуває у динамічній взаємодії з її надбаннями;

✵ як елемент, інтегрований в український культурний простір;

✵ як зріз певних емоційно-психологічних станів, що розкривають глибини душевного життя людини;

✵ як скарбниця гуманістичних цінностей та засадничих уявлень про духовне буття особистості;

✵ як модель певної життєвої ситуації, що є актуальною для накопичення соціокультурного та життєвого досвіду;

✵ як культурне явище, яке вимагає глибокого осмислення, встановлення причинно-наслідкових та логічних зв’язків і пошуку шляхів розв’язання окреслених в ньому проблем;

✵ як предмет для дискусії;

✵ як джерело естетичного задоволення.

Така поліфункціональність уможливлює максимально ефективну і багатоаспектну реалізацію дидактичного, виховного та розвивального потенціалу літературного тексту в планах-конспектах уроків світової літератури для 5 класу.

Система планів-конспектів уроків включає такі складники:

- загальна характеристика певних літературних явищ (визначальним для його ефективної реалізації на уроках світової літератури у 5 класі є баланс принципів науковості та доступності);

- біографічні відомості про письменника (важливою тут є настанова на зацікавлення учнів і прищеплення їм загальнокультурного мінімуму, а також на формування їх уявлень про індивідуальність творчої особистості письменника);

- літературний текст (або уривок літературного тексту), що функціонує на правах самостійного дидактичного матеріалу або ілюстративного фрагмента, на якому проводиться практичне засвоєння учнями нових знань та вмінь;

- різноспрямовані блоки запитань і завдань;

- словник літературознавчих термінів.

До вказаних структурних складників додаються наявні у підручнику Є. Волощук елементи, що у планах-конспектах уроків підсилюють реалізацію визначених Державним стандартом та навчальною програмою емоційно-ціннісної, літературознавчої, культурологічної та компаративної ліній. До таких елементів, зокрема, належать:

- авторитетне висловлювання літературного критика про окремий художній твір чи творчість письменника в цілому (емоційно-ціннісна, літературознавча лінії);

- певний «зріз» художнього твору, що дозволяє висвітлити особливості цього твору, його художню своєрідність і мистецьку майстерність письменника (літературознавча лінія);

- пояснення змісту літературознавчих та культурологічних термінів, (літературознавча та культурологічна лінії);

- історико-літературний, компаративний, культурологічний, історичний коментарі до літературних явищ, що розглядаються (літературознавча, компаративна та культурологічна лінії);

- українознавчий компонент (компаративна лінія);

- висвітлення зв’язків між літературними творами, що вивчаються, та творами інших видів мистецтв (культурологічна лінія).

Нове суспільство - суспільство майбутнього - висуває і нові вимоги до освіти. Англійський філософ-футуролог О. Тоффрел стверджував, що технології завтрашнього дня потребують людей, які можуть приймати критичні рішення, знаходити свій шлях у новому оточенні, достатньо швидко встановлювати нові стосунки у реальності, що змінюється. Реалізація нових завдань освіти потребує нових підходів, звернення до особистості учня з її потребами та інтересами, і запропоновані уроки сприяють активізації пізнавальної активності учнів.

Особливу увагу в посібнику приділено введеним до програми творам, що раніше не вивчались у 5 класі. Водночас у книжці здійснена спроба творчо переосмислити матеріал, вже опрацьований вчителями, навести приклади нових прийомів та алгоритмів роботи з художніми текстами. Запропонована система уроків відповідає послідовності, визначеній навчальною програмою та підручником Є. Волощук. Така побудова презентованого посібника дала змогу максимально наблизити його до шкільної практики і зробити його зручним у користуванні.

Крім традиційних уроків, присвячених вивченню історико-літературних явищ, письменницьких біографій, обговоренню художніх текстів, узагальненню знань програмних тем чи розділів, подана у посібнику система уроків включає уроки виразного та позакласного читання, а також уроки розвитку мовлення. З огляду на вікові та психологічні особливості учнів-п’ятикласників значне місце у планах-конспектах посідають ігрові завдання, завдання з елементами дослідження, а також завдання, спрямовані на розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь та навичок.

Комплекс запитань та завдань до творів, передбачених програмою для текстуального вивчення, враховують основні етапи роботи учня з текстом: активізацію читацького первинного сприйняття твору - осмислення змістовно-естетичних домінант тексту - поглиблене розуміння тексту та його оцінка. Пріоритетним напрямком системи запитань і завдань є підготовка п’ятикласників до самостійної читацької діяльності.

У рамках монографічних тем посібник послідовно реалізує лінію на презентацію письменників як неординарних особистостей, громадян і митців, освічених людей своєї епохи і творців духовно-культурних цінностей.

Обов’язковий компонент планів-конспектів - систематична робота над теоретико-літературними поняттями. Діти опановують теоретичні знання, необхідні вміння та навички роботи з текстом. Однак це лише один бік уроків літератури. Інший полягає в тому, що художній твір звертається до емоцій, викликає і розвиває їх. Вчителю слід уважно стежити за реакцією дітей під час читання і роботи над художнім твором, бути дбайливим при з’ясуванні первинного сприйняття твору і під час аналізу тексту, щоб література була усвідомлена дітьми живою і багатогранною.

Спеціальні рубрики, запитання та завдання націлені на роботу учнів з творами живопису, кіно, музики, анімації, на порівняння різних мистецьких інтерпретацій літературного твору, що дає змогу акцентувати увагу на зв’язці вербального образу з візуальним.

Розвиток мовлення у посібнику пропонується здійснювати не тільки на спеціально відведених уроках, але й під час обговорення художніх текстів, працюючи над збагаченням словникового запасу учня, над його рухом від розуміння смислу слова в творі до вміння сформулювати власну думку, висловити своє враження від прочитаного.

Пропоновані в посібнику уроки не обмежують творчу ініціативу вчителя. Залежно від рівня підготовки учнівської аудиторії та власних уподобань вчитель може обирати із запропонованих планів-конспектів ті елементи, які вважає за доцільні, та вільно їх комбінувати зі своїми методичними прийомами та формами роботи над програмним матеріалом. Загалом посібник і задумувався так, аби як мінімум надавати вчителеві імпульс для самостійного творчого пошуку, а як максимум - повністю забезпечити вчителя планами-конспектами уроків на весь навчальний рік.