Світова література 5 клас - книга для вчителя - Волощук Є.В. 2013


Передмова

Посібник «Світова література, 5 клас. Книжка для вчителя» становить складову навчально-методичного комплекту, до якого входять підручник Євгенії Волощук зі світової літератури для 5 класу (Київ, «Генеза», 2013) та посібник для учня «Світова література, 5 клас. Зошит для контрольних і самостійних робіт» тієї самої авторки. Посібник містить комплект планів-конспектів уроків за всіма програмними темами та у передбаченій програмою послідовності, доповнені планами-конспектами уроків виразного читання та позакласного читання, а також рекомендаціями щодо проведення окремих видів робіт. Зміст посібника упорядкований відповідно до структури чинної програми зі світової літератури та підручника Є. Волощук.

В основу уроків, пропонованих у посібнику, покладена авторська науково-методична концепція підручника Є. Волощук, яка, у свою чергу, спирається на базові документи шкільного курсу «Світова література». У планах-конспектах уроків послідовно реалізуються визначені у цій концепції стратегічні напрями літературної освіти п’ятикласників, а саме:

1) формування в учня стійкої мотивації до читання творів світової літератури як мистецьких взірців і культурних явищ, що мають бути інтегрованими у його духовний світ;

2) забезпечення всебічного розвитку особистості учня, включаючи його індивідуальність, життєвий досвід, моральні принципи, гуманістичну систему цінностей, естетичний смак, критичне мислення, аналітичні та творчі здібності, національну самосвідомість та культурну ідентичність, здатність орієнтуватися у полікультурному світі, комунікаційну практику, потребу в читанні якісної художньої літератури та постійному контакті з творами різних видів мистецтв;

3) формування ключових компетентностей, до яких, згідно з Державним стандартом, належать уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами, інформаційно-комунікаційна, соціальна, громадянська, загальнокультурна компетентності; літературної компетентності, яка має своєю кінцевою метою розвиток читацької культури учня, знання художніх творів, розуміння їх специфіки як мистецьких явищ, умінь і навичок сприймати, аналізувати, інтерпретувати та оцінювати художні твори у літературних та культурних контекстах; а також формування комунікативної компетентності, культури висловлювань тощо;

4) застосування здобутих знань на практиці, що передбачає особисте розв’язання учнями етичних та естетичних завдань, які проектуються художніми творами, використання набутих знань у безпосередній повсякденній поведінці та моделюванні життєвих ситуацій, виявлення естетичного ставлення до світу в різних сферах діяльності та реалізацію здобутих навичок і вмінь у загальному навчальному процесі.

Визначальною сполучною ланкою цих напрямків є особистісно орієнтований підхід, який надає широкі можливості для індивідуальної адаптації роботи з твором до потреб конкретного учня, надає вчителю інструменти для формування особистості, її емоцій та інтелекту, системи цінностей, світоглядних уявлень, активної життєвої позиції.

Пропоновані плани-конспекти уроків спрямовані на розв’язання окреслених у науково-методичній концепції цілей викладання курсу «Світова література» у 5 класі:

- формування засобами літературної освіти творчого читача, наділеного духовною потребою та стійкою мотивацією до читання творів світової літератури різних епох, здатного сприймати літературний твір у мистецьких координатах, декодувати його національні та загальнолюдські культурні коди, акумулювати його ціннісно-смисловий потенціал і перетворювати цей потенціал на власний життєвий та естетичний досвід;

- створення сприятливих умов для розвитку творчої особистості на основі творчої читацької діяльності; у тому числі й розширення духовно-культурних обріїв особистості, її естетичної та мовленнєвої культури, розгортання її аналітичних та творчих здібностей, формування у неї настанов на активне здобуття нових знань та літературну самоосвіту, застосування здобутого читацького досвіду для всебічного саморозвитку;

- формування гуманістичного світогляду, що передбачає глибоке засвоєння учнем закарбованих у художній літературі фундаментальних цінностей культури, зокрема й загальнолюдських моральних принципів, виховання у школяра почуття поваги й толерантного ставлення до різних національних культурних традицій, активної громадянської позиції та ключових світоглядних настанов, що визначають відповідну до гуманістичних стандартів соціальну поведінку особистості;

- виховання національної свідомості та формування національної ідентичності за рахунок систематичної розробки українознавчого компонента (з акцентом на розмаїтті взаємозв’язків української та зарубіжних літератур, специфіці бачення українського світу у творах зарубіжних авторів, здобутках української перекладацької школи), використання найкращих українських перекладів творів зарубіжних письменників, висвітлення багатства української мови і літератури на тлі світової культури; плекання патріотичних почуттів та прагнення до збереження рідної мови, національних традицій і цінностей за умов глобалізаційних процесів;

- розвиток логічного, критичного та творчого мислення учня на основі аналітичної роботи з художніми творами, обговорення окреслених у них проблемних ситуацій, моральних, суспільних та психологічних конфліктів, участі у літературних дискусіях та інших видах навчальної діяльності, які сприяють формуванню навичок та вмінь чітко формулювати свою думку, аргументовано і логічно її обґрунтовувати, полемізувати з іншими точками зору.

Згідно з науково-методичною концепцією, літературний текст (поняття вживається у широкому сенсі й до всіх художніх творів, включаючи фольклорні) розглядається та функціонує у посібнику:

✵ як самодостатній витвір мистецтва слова, що засобами словесної образності продукує власний художній світ;

✵ як культурне явище, пов’язане з іншими видами мистецтв і позначене карбом своєї доби та національної традиції;

✵ як артефакт світової культури, що перебуває у динамічній взаємодії з її надбаннями;

✵ як елемент, інтегрований в український культурний простір;

✵ як зріз певних емоційно-психологічних станів, що розкривають глибини душевного життя людини;

✵ як скарбниця гуманістичних цінностей та засадничих уявлень про духовне буття особистості;

✵ як модель певної життєвої ситуації, що є актуальною для накопичення соціокультурного та життєвого досвіду;

✵ як культурне явище, яке вимагає глибокого осмислення, встановлення причинно-наслідкових та логічних зв’язків і пошуку шляхів розв’язання окреслених в ньому проблем;

✵ як предмет для дискусії;

✵ як джерело естетичного задоволення.

Така поліфункціональність уможливлює максимально ефективну і багатоаспектну реалізацію дидактичного, виховного та розвивального потенціалу літературного тексту в планах-конспектах уроків світової літератури для 5 класу.

Система планів-конспектів уроків включає такі складники:

- загальна характеристика певних літературних явищ (визначальним для його ефективної реалізації на уроках світової літератури у 5 класі є баланс принципів науковості та доступності);

- біографічні відомості про письменника (важливою тут є настанова на зацікавлення учнів і прищеплення їм загальнокультурного мінімуму, а також на формування їх уявлень про індивідуальність творчої особистості письменника);

- літературний текст (або уривок літературного тексту), що функціонує на правах самостійного дидактичного матеріалу або ілюстративного фрагмента, на якому проводиться практичне засвоєння учнями нових знань та вмінь;

- різноспрямовані блоки запитань і завдань;

- словник літературознавчих термінів.

До вказаних структурних складників додаються наявні у підручнику Є. Волощук елементи, що у планах-конспектах уроків підсилюють реалізацію визначених Державним стандартом та навчальною програмою емоційно-ціннісної, літературознавчої, культурологічної та компаративної ліній. До таких елементів, зокрема, належать:

- авторитетне висловлювання літературного критика про окремий художній твір чи творчість письменника в цілому (емоційно-ціннісна, літературознавча лінії);

- певний «зріз» художнього твору, що дозволяє висвітлити особливості цього твору, його художню своєрідність і мистецьку майстерність письменника (літературознавча лінія);

- пояснення змісту літературознавчих та культурологічних термінів, (літературознавча та культурологічна лінії);

- історико-літературний, компаративний, культурологічний, історичний коментарі до літературних явищ, що розглядаються (літературознавча, компаративна та культурологічна лінії);

- українознавчий компонент (компаративна лінія);

- висвітлення зв’язків між літературними творами, що вивчаються, та творами інших видів мистецтв (культурологічна лінія).

Нове суспільство - суспільство майбутнього - висуває і нові вимоги до освіти. Англійський філософ-футуролог О. Тоффрел стверджував, що технології завтрашнього дня потребують людей, які можуть приймати критичні рішення, знаходити свій шлях у новому оточенні, достатньо швидко встановлювати нові стосунки у реальності, що змінюється. Реалізація нових завдань освіти потребує нових підходів, звернення до особистості учня з її потребами та інтересами, і запропоновані уроки сприяють активізації пізнавальної активності учнів.

Особливу увагу в посібнику приділено введеним до програми творам, що раніше не вивчались у 5 класі. Водночас у книжці здійснена спроба творчо переосмислити матеріал, вже опрацьований вчителями, навести приклади нових прийомів та алгоритмів роботи з художніми текстами. Запропонована система уроків відповідає послідовності, визначеній навчальною програмою та підручником Є. Волощук. Така побудова презентованого посібника дала змогу максимально наблизити його до шкільної практики і зробити його зручним у користуванні.

Крім традиційних уроків, присвячених вивченню історико-літературних явищ, письменницьких біографій, обговоренню художніх текстів, узагальненню знань програмних тем чи розділів, подана у посібнику система уроків включає уроки виразного та позакласного читання, а також уроки розвитку мовлення. З огляду на вікові та психологічні особливості учнів-п’ятикласників значне місце у планах-конспектах посідають ігрові завдання, завдання з елементами дослідження, а також завдання, спрямовані на розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь та навичок.

Комплекс запитань та завдань до творів, передбачених програмою для текстуального вивчення, враховують основні етапи роботи учня з текстом: активізацію читацького первинного сприйняття твору - осмислення змістовно-естетичних домінант тексту - поглиблене розуміння тексту та його оцінка. Пріоритетним напрямком системи запитань і завдань є підготовка п’ятикласників до самостійної читацької діяльності.

У рамках монографічних тем посібник послідовно реалізує лінію на презентацію письменників як неординарних особистостей, громадян і митців, освічених людей своєї епохи і творців духовно-культурних цінностей.

Обов’язковий компонент планів-конспектів - систематична робота над теоретико-літературними поняттями. Діти опановують теоретичні знання, необхідні вміння та навички роботи з текстом. Однак це лише один бік уроків літератури. Інший полягає в тому, що художній твір звертається до емоцій, викликає і розвиває їх. Вчителю слід уважно стежити за реакцією дітей під час читання і роботи над художнім твором, бути дбайливим при з’ясуванні первинного сприйняття твору і під час аналізу тексту, щоб література була усвідомлена дітьми живою і багатогранною.

Спеціальні рубрики, запитання та завдання націлені на роботу учнів з творами живопису, кіно, музики, анімації, на порівняння різних мистецьких інтерпретацій літературного твору, що дає змогу акцентувати увагу на зв’язці вербального образу з візуальним.

Розвиток мовлення у посібнику пропонується здійснювати не тільки на спеціально відведених уроках, але й під час обговорення художніх текстів, працюючи над збагаченням словникового запасу учня, над його рухом від розуміння смислу слова в творі до вміння сформулювати власну думку, висловити своє враження від прочитаного.

Пропоновані в посібнику уроки не обмежують творчу ініціативу вчителя. Залежно від рівня підготовки учнівської аудиторії та власних уподобань вчитель може обирати із запропонованих планів-конспектів ті елементи, які вважає за доцільні, та вільно їх комбінувати зі своїми методичними прийомами та формами роботи над програмним матеріалом. Загалом посібник і задумувався так, аби як мінімум надавати вчителеві імпульс для самостійного творчого пошуку, а як максимум - повністю забезпечити вчителя планами-конспектами уроків на весь навчальний рік.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.