Зарубіжна література - статті та реферати 2021

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Мета та завдання вивчення предмета «Зарубіжна література» в школі

Метод творчого читання, функції та прийоми його використання на уроках зарубіжної літератури

Сутність евристичного та дослідницького методу, прийоми, їхні спільні та відмінні риси у навчанні зарубіжної літератури

Репродуктивний метод та прийоми його реалізацій. Методичні вимоги до слова вчителя на уроці зарубіжної літератури

Шлях аналізу твору «слідом за автором», його різновиди. Методика порівняльного аналізу епізодів, її використання на уроках зарубіжної літератури

Переваги й недоліки образного шляху аналізу твору. Методика роботи над образом-персонажем на уроках зарубіжної літератури

Проблемно-тематичний шлях аналізу твору, його етапи, що використовуються на уроках зарубіжної літератури

Методика аналізу епічних творів, види робіт над сюжетом і композицією епічного твору на уроках зарубіжної літератури

Особливості вивчення ліричних творів на уроках зарубіжної літератури

Специфіка вивчення драматичних творів на уроках зарубіжної літератури у школі, методи та прийоми їх аналізу

Види переказів, значення кожного з них

Метод творчого читання, функції та прийоми

Сутність евристичного та дослідницького методу, прийоми, їхні спільні та відмінні риси

Репродуктивний метод та прийоми його реалізації. Методичні вимоги до слова вчителя на уроці зарубіжної літератури

Античний героїчний епос (Гомер, Вергілій): історична та міфологічна основа, образи богів та героїв, риси епічного стилю (твір за вибором студента)

Поема Данте «Божественна комедія»: жанр, сюжет і композиція, система образів. Символіка та алегорія у творі

Трагедія В. Шекспіра «Гамлет» сюжетні першоджерела, конфлікт, система образів. Образ Гамлета як вічний образ

Загальна характеристика постмодернізму. Риси постмодернізму в романі П. Зюскінда «Парфуми»

Проблема поколінь, тема майбутнього у романі Д. Коупленда «Покоління Ікс»

Постмодерні стильові тенденції роману Дж. Фаулза «Коханка французького лейтенанта»

Жанрова своєрідність роману Дж. Барнса

Проблема поколінь у романі Д. Коупленда «Покоління Ікс»

Роман У. Еко «Ім'я Троянди». Риси постмодерністського роману (світ як текст; «перелицювання» сюжетів та образів; інтелектуальна гра з читачем та ін.)

Роман «Безсмертя» М. Кундери як синтез метапрози та інтелектуального роману

Поетичні здобутки постшістдесятників (А. Кичинського, В. Герасимюка, І. Римарука та ін.)

Творча індивідуальність Г. Пагутяк («Запсики Білого Пташка», «Потрапити в сад» та ін.)

Творча манера Марії Матіос («Солодка Даруся», «Майже ніколи не навпаки», «Москалиця» та ін.)

Жанровий діапазон і поетика творчості Емми Андієвської

Класичний психоаналіз З. Фройда та аналітична психологія К.-Г. Юнга

Неоміфологізм у літературі та літературознавстві. (Дж. Фрейзер, Дж. Кемпбел, Нортроп Фрай та ін.). теоретичні витоки архетипної критики

Розвиток українського літературознавства в останні десятиліття ХІХ ст. (М. Драгоманов, О. Потебня, Д. Овсянников-Куликовський, І. Франко)

Психолінгвістична теорія О. Потебні

Постмодернізм як мистецько-культурний феномен кінця ХХ - початку ХХІ ст. Причини виникнення постмодернізму. Постмодерна українська література: теми, ідеї, поетика

Художньо-естетичні пошуки українських поетів-посмодерністів (В. Неборак, Ю. Андрухович, О. Ірванец та ін.)

Ю. Андрухович. роман «Московіада». Мозаїко-карнвальна композиція, моно міфологічна схема розгортання сюжету. Ремінісценції, інтертекстуальні перегуки. Анти тоталітарний підтекст роману. Реконструкція символів імперії у текстах «Московіади». Мовна палітра твору

Особливості композиції та мовна специфіка прози О. Ірванця («Рівне/Ровно», «Очамимря», «Львівська брама» тощо)

Художні та філософські засади жіночої прози кінця ХХ - початку ХХІ с. (Є. Кононенко, О. Забужко, І. Роздобудько та ін.)

Значення як понятійно-номінативна категорія. Типи мовних значень. Лексичні і граматичні значення

Мовна система і мовна структура, як об'єкт науки про мову. Найсуттєвіші ознаки мовної системи. Подвійне членування мови

Мовознавство кінця ХХ та початку ХХІ ст. Сучасні тенденції розвитку традиційних та нових напрямів лінгвістичної науки

Текст як семантико-структурна єдність. Відповідність структури тексту темі, відображеній інформації, умовам спілкування, завданням та обраному стилю викладу

Стиль. Питання про стилі мови і стилі мовлення. Принципи класифікації та внутрішньої жанрової диференціації стилів. Типологія стилів

Художній стиль як різновид мови. Підстилі художнього стилю. Жанри художнього стилю. Колорити художнього стилю

Стилістичне навантаження слова і стилістично-функціональна диференціація лексичного складу української мови. Стилістично нейтральна і стилістично забарвлена лексика

Термін і поняття «античної літератури». Вплив античної спадщини на літературу доби Середньовіччя, Відродження, ХVII-XVIII cт. і пізніші періоди

Основні етапи розвитку античної культури

Періодизація грецької літератури

Давньогрецька міфологія. Найголовніші міфологічні цикли. Міф про троянську війну

Гомер і гомерівське питання. Зміст «Іліади» і «Одіссеї». Основні ідеї і структури поем «Іліада» і «Одіссея»

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15