ВСТУП ЛІТЕРАТУРА В КУЛЬТУРНОМУ ВИМІРІ

Підручник Зарубіжна література 8 клас - Є.В. Волощук - Генеза 2016

ВСТУП ЛІТЕРАТУРА В КУЛЬТУРНОМУ ВИМІРІ

Літературний багаж. Що таке художня література? Які літературні жанри ви знаєте?

Чи замислювалися ви над значенням слова «культура»? Звісно, це слово ми чуємо мало не щодня, а от дати його точне, вичерпне визначення не так уже й просто, адже маємо схарактеризувати явище доволі складне й багатогранне. За етимологічним словником, слово «культура» складається з двох коренів: «культ» (мовою кельтських жерців-друїдів - шанування) та «ур» (від санскрит. світло, вогонь). Тобто можна тлумачити цей термін як шанування світла, витоків життя, а отже, - шанування досвіду та здобутків попередніх поколінь. У цьому, мабуть, і полягає основна відмінність культурної людини від дикуна. Культурна людина ніколи не знищить, не зруйнує того, що дістала у спадок від предків.

З давніх-давен людство намагалося віднайти початок своєї культурної історії. У міфології кожного народу є легендарні герої, які передають йому найважливіші знання й уміння, необхідні для розвитку. Наприклад, Прометей навчив людей користуватися вогнем, виготовляти знаряддя праці, обробляти метали. Звідси, певне, й найпоширеніша думка, що слово «культура» походить з латини і перекладається як «обробіток, виховання, розвиток, освіта, ушанування». Завдяки філософам та історикам це слово увійшло в усі європейські мови, набуло універсального значення й стало об’‎єктом наукових досліджень. Сьогодні досить часто синонімом культури виступає поняття «цивілізація» як сукупність усіх досягнень людства. І це зрозуміло, оскільки культура охоплює науку, релігію, освіту, мистецтво, мораль, тобто повний комплекс матеріальних і духовних цінностей людської спільноти. А джерелом культури є пізнання й творчість. Тому закономірно, що серед явищ культури чільне місце посідає мистецтво, і зокрема література як мистецтво слова.

У давнину мистецтво було синкретичним1 і поєднувало в собі слово (спів), рухи (танок), звук (музику), колір (живопис). Згодом виникли самостійні види творчої діяльності, які оформилися в окремі види мистецтва: архітектуру, живопис, скульптуру, хореографію, театр, літературу. Відколи література виокремилася як вид мистецтва, існують літературні роди й жанри.

Виконуючи завдання рубрики «Літературний багаж», ви ще раз переконалися, що світ художньої літератури надзвичайно різноманітний. Це міф і байка, прислів’‎я і казка, оповідання і роман, вірш і балада... Назвавши «Рукавичку» Ф. Шиллера баладою, «Попелюшку» Ш. Перро - казкою, «Павутинку» Р. Акутагави - новелою, ми визначаємо їхній жанр. Саме такий термін використовують для позначення різних видів художніх творів. Однак навіть нічого не знаючи про теорію літератури, читач ніколи не сплутає прислів’‎я з оповіданням, байку з романом, вірш із п’‎єсою. Отже, ці твори мають характерні особливості, які визначилися протягом століть. Це і спосіб відображення дійсності, і обсяг твору, і його будова.

1Синкретичний - такий, що поєднує в собі різнорідні, нерозчленовані елементи; цілісний, неподільний.

Ще давні філософи помітили, що змальовуючи той чи той предмет, подію або явище, митці обирають різні підходи. Уже тоді було започатковано поділ літератури на три роди: епос, лірику, драму.

Літературознавча довідка

Літературний рід - узагальнююче поняття, один з головних елементів систематизації літературного матеріалу. За родами літературу поділяють на епос, лірику й драму.

У художньому творі можна докладно розповісти про події та їхніх учасників. При цьому автор буде нібито збоку розглядати зображуване, виступить у ролі оповідача (як-от у романі В. Скотта «Айвенго») або обере оповідачем когось із персонажів (як, скажімо, у повісті Е.А. По «Золотий жук»). Головним у такому творі стане саме розповідь, і називатиметься він епічним. До епічних жанрів належать роман, повість, оповідання, новела, казка тощо.

Проте автор може зосередитися не на самих подіях, а на тому враженні, які вони на нього справили, на своїх почуттях. Пригадаймо роздуми про духовні випробовування людини та її моральну стійкість у вірші Дж. Р. Кіплінга «Якщо...» або поетизацію любові у вірші Р. Бернса «Моя любов - рожевий квіт.». Зображення переживань, думок людини є особливістю лірики як роду літератури. Ліричний твір розкриває внутрішній світ митця. Це й світла печаль через розлуку з коханою, яку відчуває ліричний герой Р. Бернса, і гіркий присмак журби нерозділеної любові ліричного героя Г. Гейне («Коли настав чудовий май.»). Однак пам’‎ятаймо, що не варто цілковито ототожнювати автора і створеного ним ліричного героя. До ліричних жанрів належать вірш, гімн, серенада, сонет, послання, пісня, романс та багато інших.

Третім способом змалювання життєвих явищ є зображення їх у дії, у конфлікті, через діалоги та вчинки дійових осіб. Такі твори призначені для постановки на сцені й називаються драматичними. У драмі «голос» автора звучатиме найрідше - лишень у ремарках, тобто авторських поясненнях до дії і реплік персонажів. Драма є найумовнішим з усіх родів літератури. Умовність її виявляється насамперед у тому, що персонажі, які оживають на сцені, промовляють написані автором слова як власні. Ефектність драми - у сценічній постановці. Тому важливими

компонентами драматичного твору є внутрішні й зовнішні фактори сценічної дії: акторська гра, декорації, музичний супровід. Як і епос, драма зазвичай має сюжетність. Серед драматичних жанрів найвідомішими є трагедія, комедія і власне драма.

Літературознавча довідка

Епос - оповідний рід літератури, в основу якого покладено розповідь про події, людей, їхні вчинки у взаємозв’‎язку з іншими подіями та різноманітними життєвими явищами.

Лірика - рід літератури, у якому відображено думки, настрої, почуття людини, душевний стан автора. Ліричні твори не мають чітко окресленого сюжету, для них характерні віршова форма, велика кількість художніх засобів, високий рівень емоційності.

Драма - рід літератури, у якому життя зображено не через авторську оповідь, а через діалоги та вчинки дійових осіб. Драматичні твори призначені для постановки на сцені.

Сучасні науковці виділяють також четвертий, суміжний, рід літератури - ліро-епос. Він поєднує ознаки епічного й ліричного родів. До ліро-епічних творів належить, зокрема, балада. З одного боку, у ній викладено певні життєві події (як в епосі), а з іншого, - розкрито почуття, внутрішній світ їхніх учасників (як у ліриці). До ліро-епічних жанрів зараховують також історичну пісню, думу, билину тощо.

Література перебуває в постійному розвитку. Тож і її роди та жанри не є чимось застиглим. Вони також розвиваються, змінюються, і кожна доба наповнює їх своїм змістом. Безперервний, складний, іноді суперечливий розвиток літератури, який визначається всією сукупністю фактів художнього життя, називають літературним процесом. У світовому літературному процесі виділяють такі основні епохи: античність, Середньовіччя, Відродження, Новий час, XX - початок ХХІ ст.

У певні періоди розвитку мистецтва слова виникають літературні напрями, які об’‎єднують письменників зі спільним світосприйняттям, принципами зображення життя, естетичними ідеалами та уподобаннями. Починаючи з XVII ст. літературознавці виділяють такі основні напрями: бароко (XVII-XVIII ст.), класицизм (XVII - початок XIX ст.), сентименталізм (друга половина XVIII - початок XIX ст.), романтизм (кінець XVIII - початок XIX ст.), реалізм (друга половина XIX ст.), модернізм (кінець XIX - XX ст.), постмодернізм (від 1980-х років). Відгалуження й різновиди літературних напрямів називають літературними течіями.

Перевірте себе

1. Розкрийте поняття «культура». Схарактеризуйте роль літератури в житті людства.

2. Дайте визначення понять «епос», «лірика», «драма» як родів літератури, назвіть їхні характерні ознаки. Доповніть відповідь прикладами з прочитаних творів.

3. Що таке літературний процес? Назвіть основні періоди світового літературного процесу.

4. Як ви розумієте поняття «літературний напрям» і «літературна течія»? Назвіть основні літературні напрями.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.