ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКИ. ЛІРИЧНА ЗБІРКА ПЕТРАРКИ «КАНЦОНЬЄРЕ». ТЕМА КОХАННЯ В СОНЕТАХ №61, 132. ОБРАЗ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ - ВІДРОДЖЕННЯ

ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКИ. ЛІРИЧНА ЗБІРКА ПЕТРАРКИ «КАНЦОНЬЄРЕ». ТЕМА КОХАННЯ В СОНЕТАХ №61, 132. ОБРАЗ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ - ВІДРОДЖЕННЯ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю Ф. Петрарки, його новаторством як поета, проаналізувати ідейно-художні особливості сонетів №61,132; розвивати навички виразного читання, аналізу ліричного твору, усне мовлення, асоціативне мислення; виховувати розуміння краси людських почуттів, прищеплювати естетичний смак.

Обладнання: хрестоматія, аудіозапис музичного твору Ф. Ліста «Сонет Петрарки № 123 (As-dur)», репродукція портрета Ф. Петрарки роботи Ю. ван Гента.

Перебіг уроку

Петрарка як явище величезний.

Особистість, поет, мислитель, учений,

фігура суспільна в ньому нероздільні.

М. Томашевський, радянський літературознавець, перекладач

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Слово вчителя

Родоначальником гуманістичної культури доби Відродження вважають італійського поета і мислителя Франческо Петрарку. Він створив істинно художню форму для італійської лірики. Поезія в нього передає внутрішню історію індивідуального почуття людини. Цей урок присвятимо знайомству з постаттю та творами Ф. Петрарки.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФА ДО УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Повідомлення учнів (Текст повідомлення про життя Ф. Петрарки див. на сайті interactive.ranok.com.ua)

Клас складає хронологію основних подій життя поета.

Учитель перевіряє записи 3—4 учнів.

- Слово вчителя

Найбільшу частину спадщини Петрарки становлять твори, написані латиною. Це філософські трактати та полемічні твори. Найцікавіший із них — «Про зневагу до світу» (1342—1343), побудований як видіння. Уві сні авторові з’‎являється один із отців християнської церкви Августин Блаженний і дорікає за зраду аскетичної моралі, прагнення слави та плотську любов до жінки. Петрарка (у творі він говорить устами Франциска) кається, схиляється перед мудрістю Августина, але прийняти середньовічний аскетизм уже не може. Поет бачить, що життя не вкладається в межі аскетичних догм, він відстоює кохання, стверджує, що це благословенне почуття вивищує людину.

Увесь цей діалог — не що інше, як суперечка Петрарки з самим собою, відображення його душевного розладу, боротьба старого і нового в його свідомості.

Петрарка — один із перших європейських гуманістів, які ідеалізували античність. Він збирав і коментував рукописи латинських поетів, намагався відродити класичну латину, створив компіляції античних авторів: «Про славетних мужів», «Про достопам’‎ятні події». Його перу також належить незавершена епічна поема «Африка» в дусі «Енеїди» Вергілія.

Ще одна частина спадщини Петрарки — збірка любовної лірики італійською мовою «Канцоньєре», тобто «Пісенник». Збірка складається з двох частин: «На життя донни Лаури» і «На смерть донни Лаури». Як бачимо, усі твори у збірці присвячені Лаурі. Вони належать до різних жанрів:

317 — до жанру сонета;

29 віршів — це канцони (італ. canzone — пісня; одна з форм середньовічної лірики, пісня про лицарську любов);

9 — секстини (італ. sextina, від лат. sex — шість) — строфа з шести рядків, що складається з чотиривірша (катрена) з перехресним римуванням і двовірша (диптиха) із суміжним римуванням за схемою: абаб вв);

7 — балади;

4 — мадригали (невеличкі вірші любовного змісту).

«Канцоньєре» — це своєрідний поетичний щоденник, у якому теж виявилася суперечність між аскетичною свідомістю й утвердженням нового сприйняття світу. Ідея швидкоплинності життя поєднується з милуванням природою, жіночою красою.

Лірика Петрарки являє собою новий етап у розвитку європейської поезії. У порівнянні з попередниками зображення коханої жінки стало у Петрарки більш конкретним, життєвим. Але ще більше новизни в тих віршах, де поет змальовує власні переживання. Його кохання до Лаури — почуття складне та мінливе: іноді він схиляється перед нею, благословляє ту мить, коли її зустрів; частіше він страждає, намагається втекти від кохання, не може осягнути його суперечностей.

У другій частині збірки передано контраст між скорботою поета, який оплакує загибель коханої, і гармонійним, прекрасним світом.

В увазі Петрарки до суперечностей людської душі помітні риси нового часу. Уперше в європейській ліриці автор приділяє увагу людській індивідуальності. Петрарка не тільки змінив зміст поезії, а й створив бездоганну віршову форму. Його вірш відзначається музикальністю, образи — витонченістю, стилістичні прийоми (антитеза, риторичне питання) віддзеркалюють збентежений стан його душі, надають сонетам драматизму.

- Виразне читання твору

Двоє учнів за хрестоматією або напам'ять читають сонет Ф. Петрарки №61. Клас коментує та оцінює роботу читців.

- Бесіда

1. Яке враження справив на вас сонет?

2. Який настрій передано у творі?

3. Яким постає ліричний герой твору? Як ви гадаєте, в яку мить його життя з душі героя ллються благословення?

4. Виділіть ключові образи твору.

5. Чому, на вашу думку, поет благословляє не тільки те, що приносить йому радість, а й «серця рани»?

6. Які засоби художньої виразності використав перекладач Д. Павличко, щоб передати почуття поета?

- Виразне читання твору

Учень за хрестоматією або напам'ять читає сонет Ф. Петрарки №132.

Клас коментує та оцінює роботу читця.

- Бесіда

1. Яку особливість побудови сонета ви помітили? (Твір містить багато питань.)

2. Які питання хвилюють ліричного героя?

3. З ким сперечається герой?

4. Згадайте, що таке антитеза. Які антитези використано у творі? Яка їхня роль?

5. Яким постає внутрішній світ героя? (Він суперечливий. Для зображення внутрішньої суперечливості автор використовує прийом антитези: «палаю в стужу», «в спеку весь дрижу».)

6. Який образ використав Петрарка для зображення суперечливості кохання?

7. Назвіть прийом, що підсилює цей образ. (Порівняння: «Неначе в просторінь морську безкраю, / В човні хисткому рушив без керма».)

8. Поміркуйте, що змусило героя замислитися і поставити низку питань.

9. Порівняйте настрій сонетів №61 і №;132. Як він змінився в останньому творі?

10. Складіть схему римування рядків сонета.

- Робота з обладнанням

Учні слухають аудіозапис музичного твору Ф. Ліста «Сонет Петрарки N423 (As-dur)», після чого відповідають на запитання вчителя.

1. Визначте характер прослуханої музики.

2. Як композитор звуками передає тонкі душевні переживання ліричного героя?

3. До якого з прочитаних сонетів поета композиція Ліста може бути музичною ілюстрацією? Аргументуйте свою відповідь.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

- Робота з епіграфом

Як ви вважаєте, чому епіграфом до уроку стали слова літературознавця Миколи Томашевського?

- Підсумкова бесіда

1. Які вчинки, риси вдачі Петрарки характеризують його як гуманіста?

2. Яку назву має збірка його поетичних творів?

3. Що таке сонет?

4. Визначте провідну тему сонетів Петрарки.

5. За допомогою яких засобів поет розкриває внутрішній світ свого ліричного героя?

6. Чи можна уявити ліричну героїню, кохану поета Лауру, читаючи сонети? Доведіть свою думку.

7. У чому проявилося новаторство Петрарки як поета?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити напам’‎ять сонет В. Шекспіра №66 у перекладі Д. Павличка.

Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення про життя В. Шекспіра.