ТЕМА РОЛІ ПОЕЗІЇ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ МИСТЕЦТВА У ВІРШАХ О.С. ПУШКІНА. ІДЕЙНО-ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІРША «Я ПАМ'ЯТНИК СОБІ ПОСТАВИВ НЕЗОТЛІННИЙ...» - ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

ТЕМА РОЛІ ПОЕЗІЇ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ МИСТЕЦТВА У ВІРШАХ О.С. ПУШКІНА. ІДЕЙНО-ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІРША «Я ПАМ'ЯТНИК СОБІ ПОСТАВИВ НЕЗОТЛІННИЙ...» - ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

Зарубіжна література 9 клас розробки уроків - 2017 рік

Мета: проаналізувати з учнями вірш О. С. Пушкіна «Я пам'ятник собі поставив незотлінний...», вивити особливості розкриття в ньому теми ролі поезії, порівняти твір Пушкіна з одою Горація «До Мельпомени»; розвивати навички аналізу ліричного твору, вміння порівнювати та узагальнювати, письмове зв'язне мовлення; виховувати повагу до мистецтва слова, прищеплювати уявлення про важливу роль мистецтва у вихованні особистості та суспільства.

Компетентності, що формуються: предметні — уміння розкривати ідейні та художні особливості твору О.С. Пушкіна «Я пам'ятник собі поставив незотлінний...», виявляти схожість і відмінності в підходах митців (Горація і О.С. Пушкіна) до розкриття теми пам'ятника; ключові — спілкування державною мовою (уміння тлумачити поняття, висловлювати думки, почуття, погляди), обізнаність та самовираження у сфері культури (уміння використовувати українську мову як державну для духовного й культурного самовияву; уміння створювати тексти, висловлюючи власні ідеї, спираючись на досвід і почуття та використовуючи відповідні зображально-виражальні засоби).

Обладнання: підручник, картки з текстом оди Горація «До Мельпомени» в перекладі М. Зерова (одна на парту).

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь, навичок.

Перебіг уроку

I.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні презентують письмові роботи. Клас обговорює та коментує їх, визначає найкращу.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

1. Назвіть відомі вам тематичні групи лірики.

2. Які ліричні твори, присвячені темі ролі поезії та призначення мистецтва, ви знаєте? Як їхні автори розкривали цю тему?

3. Чому, на ваш погляд, тема призначення поезії хвилювала поетів?

Слово вчителя

До теми ролі поезії, власного призначення як поета звертався й Олександр Пушкін. Він торкався цієї теми в багатьох віршах: «Чиновник і поет», «Розмова книгаря з поетом», «Прозаїк і поет», «Поет», «Поет і юрба», «Поетові», «Пророк». Найвідоміший твір цієї тематичної групи — «Я пам’‎ятник собі поставив незотлінний...», написаний за мотивами оди «До Мельпомени» римського класика Горація.

Розглянемо, як Пушкін розкриває у творі тему ролі, призначення та місця поезії, порівняємо знаменитий вірш із одою Горація.

IV.ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

V.СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Слово вчителя

ПЛАН

1. Тема ролі мистецтва в житті суспільства і аспекти її висвітлення у творчості І 0. Пушкіна.

2. Перехід від теми поета-лінивця (послання «До Галича», 1815) до тверджень про громадянську місію поета («Ліцинієві», 1815).

3. Тема свободи (ода «Вольность», 1817).

4. Прагнення пробужувати серця людей («Село», 1819).

5. Романтичний конфлікт поета і натовпу («Поет і юрба», 1828; Жуковському, 1818).

6. Взаємини поета і влади («Самотній я сіяч свободи...», 1823).

Учні складають тези виступу вчителя.

Виразне читання твору

Учень декламує вірш О. С. Пушкіна «Я пам'ятник собі поставив незотлінний...».

Бесіда

1. Яке враження на вас справив вірш? Чи змінив він ваше уявлення про Олександра Пушкіна?

2. Чому поет називає пам’‎ятник незотлінним?

3. Що таке Александрійський стовп? Чому поет порівнює з ним свій пам’‎ятник?

4. Як ви розумієте слова «І славен буду я, допоки в білім світі / Лишиться хоч один співець»?

5. Що поет ставить собі в заслугу? Яка його роль у суспільстві, історії?

6. Чому твір закінчується зверненням до музи? Який наказ поет дає музі?

7. Чи згодні ви з твердженням Пушкіна про те, що митець не повинен прагнути вінця (тобто слави), що він має байдуже ставитися до оцінок натовпу? Обґрунтуйте відповідь.

8. Який настрій передає вірш?

9. За допомогою яких художніх засобів створено урочистий, піднесений характер вірша? Випишіть приклади художніх засобів у зошити.

10. Якою є головна думка твору? Запишіть її.

11. Зробіть висновок: як у творі розкрито тему призначення поезії? Якого аспекту цієї теми торкнувся О.С. Пушкін?

Виконання завдання

Пригадайте оду Горація «До Мельпомени», яку ви вивчали у 8-му класі. Порівняйте твір О. С. Пушкіна з одою. Як Пушкін змінив смислові акценти?

Учні отримують картки з текстом оди Горація в перекладі М. Зерова.

VI.ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

Виконання завдання

Напишіть стислий твір-роздум (5-7 речень). Дайте в ньому відповідь на питання: яку роль відіграє поезія в житті сучасного суспільства та сучасної людини.

Учні презентують та обговорюють твори.

VII.ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Прочитати роман О.С. Пушкіна «Євгеній Онєгін».