ТЕСТИ - XX - ПОЧАТОК XXI СТОЛІТЬ - підготовка до ЗНО та ДПА

896. Модернізмом називають

А літературно-мистецьку течію романтичного спрямування

Б сукупність літературно-мистецьких течій нереалістичного спрямування

В напрям у філософії та літературі XX ст., що досліджує людину як унікальну духовну істоту, здатну до вибору власної долі

Г літературно-мистецький напрям реалістичного спрямування

Д явища європейської культури другої половини XIX - початку XX ст., позначених настроями смутку, безнадії, тенденціями індивідуалізму


897. Письменники-модерністи розуміли призначення художньої літератури як

А спосіб наслідування природи та осягнення її вічних законів

Б засіб раціонального пізнання дійсності й моральну настанову людству

В найвище знання, здатне проникнути в глибини існування й одухотворити світ

Г спосіб передачі інформації

Д спосіб творення нової реальності


898. Характерна особливість зрілого модернізму

А ізольованість видів мистецтва один від одного

Б абсолютне заперечення естетики минулого

В поетика синтезу, взаємодія з іншими напрямами й течіями

Г наслідування класичних взірців

Д суміш багатьох традиційних жанрових різновидів


899. Засновником «філософії життя», що вплинула на формування модернізму, був

А Зігмунд Фрейд

Б Фрідріх Ніцше

В Артур Шопенгауер

Г Георг Гегель

Д Анрі Бергсон


900. Основоположником інтуїтивізму, який вплинув на розвиток модерністської поезії, був

А Зігмунд Фрейд

Б Анрі Бергсон

В Фрідріх Ніцше

Г Артур Шопенгауер

Д Георг Гегель


901. Течія модернізму, яка відзначається ушляхетненим, витонченим відтворенням особистіс- них вражень, мінливих відчуттів та переживань

А символізм

Б сюрреалізм

В імпресіонізм

Г неоромантизм

Д експресіонізм


902. Течія модернізму, у якій широко використовувалися символи як знаки «вічної істини»

А неоромантизм

Б акмеїзм

В футуризм

Г символізм

Д кубофутуризм


903. Течія авангардизму, у якій звільнення мистецтва від знедуховленої дійсності відбувалося через сферу «надреального», підсвідомого

А футуризм

Б дадаїзм

В сюрреалізм

Г імажизм

Д кубізм


904. Течія модернізму, представниками якої були письменники К. Гамсун, Г. Гауптман, Р.-Л. Стівенсон, Р. Кіплінг

А футуризм

Б символізм

В неоромантизм

Г імажизм

Д кубізм


905. Поняття образу як самодостатньої одиниці поетики художнього твору покладено в основу

А імажизму

Б імпресіонізму

В експресіонізму

Г акмеїзму

Д футуризму


906. Роки життя Франца Кафки

А 1882-1941

Б 1891-1940

В 1889-1966

Г 1883-1924

Д 1871-1922


907. Франц Кафка народився і прожив все життя у

А Празі

Б Відні

В Берліні

Г Єрусалимі

Д Парижі


908. Творчість Франца Кафки репрезентує літературу

А німецьку

Б чеську

В австрійську

Г бельгійську

Д французьку


909. Творчість Франца Кафки тяжіє до художньо-стильової течії

А символізму

Б імпресіонізму

В експресіонізму

Г реалізму

Д сюрреалізму


910. Творчість Франца Кафки, як «співця зла», порівнювали з творчістю

А Гійома Аполлінера

Б Шарля Бодлера

В Артюра Рембо

Г Оскара Вайльда

Д Поля Верлена


911. Центральним персонажем художнього світу Кафки є

А сильна особистість

Б історична особа

В знедолена дитина

Г «маленька людина»

Д байронічний герой


912. Франц Кафка є автором творів

А «Сторонній», «Калігула», «Чума»

Б «Процес», «Замок», «Перевтілення»

В «Прощавай, зброє», «По кому подзвін», «Сніги Кіліманджаро»

Г «Майстер і Маргарита», «Собаче серце», «Дні Турбіних»

Д «На Сваннову сторону», «У затінку дівчат-квіток» , «Ґермантська сторона»


913. Більшість творів Кафки завершується

А хепі-ендом

Б моральною перемогою героя

В смертю героя

Г фізичною перемогою героя

Д відкритим фіналом


914. «Додатковим ефектом», який справляють твори Кафки, на думку самого автора, є

А сором

Б сум

В сміх

Г страх

Д ностальгія


915. Як утворене прізвище головного героя новели Франца Кафки «Перевтілення» Замза?

А це псевдонім Кафки

Б це криптограма прізвища Кафка

В це анаграма прізвища Кафка

Г це прізвище, взяте навмання

Д це нікнейм Кафки


916. Головний герой новели Франца Кафки «Перевтілення» Грегор Замза був

А розсильним

Б комівояжером

В портьє

Г листоношею

Д таксистом


917. Яка доля спіткала головного героя новели Франца Кафки «Перевтілення» наприкінці новели?

А Грегор одужав після жахливої хвороби

Б він так і залишився животіти у страхітливій подобі комахи

В головний герой помер на самотині від голоду, хвороби, знущань і зневаги рідних

Г він одружився зі своєю коханою

Д він залишив сім’ю і почав нове самодостатнє життя


918. Тип літературного героя, втілений в образі Грегора Замзи

А маленька людина

Б зайва людина

В бунтівна людина

Г нова людина

Д сердита людина


919. Перетворення Грегора Замзи на комаху в його рідних і управителя фірми, де служив Замза, викликало

А співчуття

Б байдужість

В сором і ніяковість

Г бажання допомогти

Д непідробний жах і огиду


920. Хто з героїв новели Франца Кафки «Перевтілення» поставився до Грегора наприкінці його страдницького шляху більш-менш співчутливо?

А мати

Б сестра

В служниця-вдова

Г батько

Д шеф


921. Який єдиний розумний вихід знайшов Грегор Замза з безглуздого становища, у якому він опинився?

А лікування

Б втеча

В смерть

Г психоаналіз

Д сон


922. Зав’язкою новели Франца Кафки «Перевтілення» є епізод

А перевтілення Грегора

Б вигнання сина батьком, «бомбардування» яблуками

В смерті головного героя

Г поїздки родини трамваєм за місто

Д відвідини керуючого


923. Кульмінацією новели Франца Кафки «Перевтілення» є епізод

А перевтілення Грегора

Б вигнання сина батьком, «бомбардування» яблуками

В смерті головного героя

Г відвідини керуючого

Д поїздки родини трамваєм за місто


924. Розв’язкою новели Франца Кафки «Перевтілення» є епізод

А перевтілення Грегора

Б вигнання сина батьком, «бомбардування» яблуками

В смерті головного героя

Г відвідини керуючого

Д поїздки родини трамваєм за місто

925. Реакція рідних на Грегорову смерть

А сім’я зазнала страшенного горя

Б рідні сприйняли смерть сина і брата зі щирим полегшенням і радістю

В батьки й сестра не звернули уваги на те, що «воно здохло»

Г вони зазнали катарсису

Д вони стали добрими і небайдужими одне до одного


926. Людина-комаха в новелі «Перевтілення» є символом

А крайньої людської самотності, відчуження людини від усього світу

Б бунту людини проти реалій повсякденного життя

В приреченості кохання

Г ізольованості людини в родині

Д бунту непересічної особистості


927. Розташуйте події, що відбуваються в новелі Франца Кафки «Перевтілення», у хронологічній послідовності.

А управитель Грегора відвідав родину Замз

Б родина Замз вирушила на прогулянку за місто

В батько Грегора палицею загнав сина у його кімнату, нанісши йому важкі ушкодження

Г Грегор обернувся на страхітливу комаху


928. Роки життя Райнера Марії Рільке

А 1875-1926

Б 1883-1924

В 1891-1940

Г 1889-1966

Д 1893-1930


929. Райнера Марію Рільке називають

А Гамлетом XX століття

Б Гермесом XX століття

В Прометеєм XX століття

Г Гераклом XX століття

Д Орфеєм XX століття


930. У якому циклі творів або творі знайшли своє відображення українські враження Райнера Марії Рільке?

А у «Дуїнезькіх елегіях»

Б у «Пісні про Правду»

В у «Сонетах до Орфея»

Г у «Житті й піснях»

Д у «Книзі образів»


931. У «Нових поезіях» Райнер Марія Рільке створив поетичний жанр

А «вірші-репортажі»

Б «вірші-речі»

В «вірші-каліграми»

Г «вірші-малюнки»

Д «вірші-паліндроми»


932. Який митець спричинився до того, що Райнер Марія Рільке створив новий поетичний жанр — «вірші-речі» (або «вірші-моделі»)?

А Пабло Пікассо

Б Анрі Матісс

В Огюст Роден

Г Сальвадор Далі

Д Вінсент Ван Гог


933. Райнера Марію Рільке пов’язували дружба і листування з російськими поетами

А Анною Ахматовою та Володимиром Маяковським

Б Мариною Цвєтаєвою та Борисом Пастернаком

В Зінаїдою Гіппіус та Дмитром Мережковським

Г Сергієм Ссеніним та Миколою Клюєвим

Д Костянтином Бальмонтом та Олександром Блоком


934. Дослідники відносять творчість Райнера Марії Рільке до ... літературної школи.

А австро-угорської

Б віденської

В празько-німецької

Г чеської

Д французької


935. Назва першої поетичної збірки Райнера Марії Рільке

А «Дуїнезькі елегії»

Б «Життя і пісні»

В «Сонети до Орфея»

Г «Часослов»

Д «Книга образів»


936. Проблему поета і поезії Райнер Марія Рільке порушує у

А «Пісні про Правду»

Б «Часослові»

В «Сонетах до Орфея»

Г «Житті й піснях»

Д «Нових поезіях»


937. Один з найвидатніших поетичних циклів Райнера Марії Рільке звернутий до героя давньогрецької міфології

А Тезея

Б Персея

В Орфея

Г Прометея

Д Ахілла


938. Райнер Марія Рільке переклав німецькою мовою твір давньої української літератури

А «Слово про Закон і Благодать» митрополита Іларіона

Б «Слово о полку Ігоревім»

В «Повчання дітям» Володимира Мономаха

Г «Повість минулих літ»

Д «Літопис Самовидця»


939. Райнер Марія Рільке створив «енциклопедію екзистенціального трагізму людського буття» у поетичному циклі

А «Сонети до Орфея»

Б «Життя й пісні»

В «Дуїнезькі елегії»

Г «Часослов»

Д «Нові поезії»


940. До третього періоду творчості Райнера Марії Рільке належать

А «Нові поезії»

Б «Часослов»

В «Дуїнезькі елегії» та «Сонети до Орфея»

Г «Життя й пісні»

Д «Книга образів»


941. Роки життя Гійома Аполлінера

А 1891-1940

Б 1893-1930

В 1889-1966

Г 1875-1926

Д 1880-1918


942. Визначний французький поет Гійом Аполлінер за походженням був

А поляк

Б чех

В австрієць

Г француз

Д грек


943. На поетичну свідомість Аполлінера вплинула течія живопису XX ст.

А імпрессіонізм

Б постімпрессіонізм

В кубізм

Г сюрреалізм

Д фонізм


944. На розвиток Гійома Аполлінера як митця вплинула дружба з видатним художником XX ст.

А Сальвадором Далі

Б Пабло Пікассо

В Огюстом Роденом

Г Марком Шагапом

Д Василем Кандінським


945. Вірш Гійома Аполлінера, у якому він застерігає людство від небезпек війни

А «Міст Мірабо»

Б «Молочна Путь, сяйлива сестро...»

В «Зарізана голубка і водограй»

Г «Хмарний привид»

Д «Зона»


946. З ім’ям Гійома Аполлінера пов’язують виникнення терміна

А символізм

Б футуризм

В сюрреалізм

Г кубизм

Д авангардизм


947. Справжнє ім’я Гійома Аполлінера

А Вільгельм фон Гумбольдт

Б Франческо Д’Аспермон

В Вільгельм Аполлінарій Костровицький

Г Аполлінарій Михайлович Васнєцов

Д Вільгельм Телль


948. Уперше ім’ям Гійом Аполлінер був підписаний твір видатного французького поета

А «Єресіарх»

Б «Міст Мірабо»

В «Зона»

Г «Зарізана голубка і водограй»

Д «Хмарний привид»


949. Перша поетична збірка Гійома Аполлінера мала назву

А «Бестіарій, або Кортеж Орфея»

Б «Алкоголі»

В «Каліграми. Вірші Війни і Миру»

Г «Рейнські вірші»

Д «Єресіарх і компанія»


950. Рядок з вірша Гійома Аполлінера «Міст Мірабо» «Минають дні а я ще є» є...

А метафорою Б рефреном

В риторичним реченням Г риторичним запитанням Д анафорою

951. Вірш Гійома Аполлінера «Зарізана голубка і водограй» створено в поетичній формі

А акровірша

Б каліграми

В сонету

Г рондо

Д паліндрому


952. Проблему війни і миру Аполлінер порушує у збірці

А «Алкоголі»

Б «Бестіарій, або Кортеж Орфея»

В «Каліграми»

Г «Рейнські вірші»

Д «Єресіарх і компанія»


953. До української тематики Гійом Аполлінер звертається у творі

А «Зона»

Б «Пісня нелюбого»

В «Узвишшя»

Г «Міст Мірабо»

Д «Зарізана голубка і водограй»


954. Під враженням нерозділеного кохання до Анни Плейден, гувернантки в сім’ї Міло, де Гійом Аполлінер працював учителем, він написав твори

А «Рейнські вірші» та «Пісня нелюбого»

Б «У в’язниці Санте»

В «Зона»

Г «Зарізана голубка і водограй»

Д «Узвишшя»


955. У формі каліграми написаний вірш Аполлінера

А «Лорелея»

Б «Зарізана голубка і водограй»

В «Молочна путь, сяйлива сестро...»

Г «Міст Мірабо»

Д «У в’язниці Санте»


956. Поезія Гійома Аполлінера надихнула Пабло Пікассо на створення всесвітньо відомої роботи

А «Герніка»

Б «Голуб миру»

В «Дівчинка на шарі»

Г «Скрипка та гітара»

Д «Жінка з квіткою»


957. У «Віршах Миру і Війни» Гійом Аполлінер відродив давню поетичну форму

А акровірш

Б каліграму

В паліндром

Г верлібр

Д сонет


958. Роки життя Джеймса Джойса

А 1889-1966

Б 1883-1924

В 1882-1941

Г 1891-1940

Д 1893-1930


959. Творчість Джеймса Джойса репрезентує

А англійську літературу

Б ірландську літературу

В французьку літературу

Г американську літературу

Д бельгійську літературу


960. Твори Джеймса Джойса

А «Дублінці», «Портрет митця замолоду», «Улісс»

Б «Сторонній», «Калігула», «Чума»

В «Фієста», «Сніга Кіліманджаро», «Старий і море»

Г «Процес», «Замок», «Перевтілення»

Д «Великий Гетсбі», «Ніжна ніч», «Останній магнат»


961. Всесвітньо відомий роман Джойса має назву

А «Улісс»

Б «Чума»

В «Прощавай, зброє»

Г «Великий Гетсбі»

Д «Процес»


962. У творі Джеймса Джойса «Джакомо Джойс»

А цитуються твори митців-попередників

Б наявні факти біографії автора

В наявні мотиви східної поезії

Г усі події є вигаданими

Д описано дружбу Джойса з Олівером Сен-Джоном Гогарті


963. Жанрова специфіка твору Дж. Джойса «Джакомо Джойс»

А інтелектуальний роман

Б повість

В психологічне есе

Г детектив

Д роман-парабола


964. Джеймс Джойс є представником літератури

А «потоку свідомості»

Б неоромантизму

В символізму

Г експресіонізму

Д футуризму


965. Стильовою домінантою творчості Джеймса Джойса є

А прийом «очуження»

Б «магічний реалізм»

В квазіісторизм

Г «потік свідомості»

Д прийом «айсбергу»


966. Характерною ознакою художнього стилю Дж. Джойса є

А використання асоціацій, культурно-історичних ремінісценцій

Б застосування прийомів ораторського мистецтва, антитези

В експресіоністична манера зображення

Г гротескність, гіперболізація, формальна незавершеність творів

Д імпресіоністична манера зображення


967. Однією з основних ознак твору Дж. Джойса «Джакомо Джойс» є

А описовість

Б діалогічність мовлення

В фрагментарність

Г афористичність

Д параболічність


968. Твір Джеймса Джойса «Джакомо Джойс» написано у формі

А спогадів від третьої особи

Б діалогу головних героїв

В двох окремих нарисів

Г «потоку свідомості» головного героя

Д роману в романі


969. Сюжет твору Джеймса Джойса «Джакомо Джойс» відображає

А широкий культурний і філософський контекст

Б біографію головного героя

В складність стосунків чоловіка й жінки

Г історію однієї родини

Д історію чоловічої дружби


970. Характерною ознакою художнього стилю Джеймса Джойса є

А гротескність, гіперболізація, формальна незавершеність творів

Б використання асоціацій, культурно-історичних ремінісценцій

В застосування прийомів ораторського мистецтва, антитези

Г імпресіоністична манера зображення

Д поєднання комічного і фантастичного


971. «Її герб: шолом, поле червоне і тупий спис, поле чорне». Цей опис герба героїні є алюзією на

А Шекспіра

Б Сервантеса

В Кальдерона

Г Мольєра

Д Петрарку


972. «Не його, а Варавву!» Цим висловом Джойс натякає на

А розп’яття Христа

Б зраду Христа учнями

В проповіді Христа

Г воскресіння Христа

Д народження Христа


973. Джерелом написання твору «Джакомо Джойс» послужило

А студіювання літератури доби Відродження

Б одруження з Норою Барнакль

В кохання письменника до Амалії Поппер

Г прочитання п’єси Ібсена «Гедда Габлер»

Д вивчення мистецтва доби Відродження


974. Твір «Джакомо Джойс» розпочинається словами

А «Хто є хто?»

Б «Хто?»

В «Що?»

Г «Де?»

Д «Як?»


975. Характерною рисою композиції твору «Джакомо Джойс» є

А ретроспективність

Б фрагментарність

В обрамлення

Г лінійність

Д дзеркальність


976. Роки життя Михайла Булгакова

А 1891-1940

Б 1883-1924

В 1889-1966

Г 1882-1941

Д 1890-1960


977. Твори Михайла Булгакова

А «Доктор Живаго», «Дитинство Люверс», «На ранніх поїздах»

Б «Портрет митця замолоду», «Поминки за Фіннеганом», «Дублінці»

В «Чума», «Сторонній», «Міф про Сізіфа»,

Г «Життя пана де Мольєра», «Фатальні яйця», «Біг»

Д «Процес», «Замок», «Перевтілення»


978. Київські враження Михайла Булгакова відображені в його творі

А «Майстер і Маргарита»

Б «Біла гвардія»

В «Театральний роман»

Г «Собаче серце»

Д «Записки юного лікаря»


979. Сатиричними повістями є твори Михайла Булгакова

А «Біла гвардія», «Майстер і Маргарита»

Б «Дияволіада», «Фатальні яйця», «Собаче серце»

В «Записки юного лікаря», «Записки на манжетах»

Г «Біг», «Дні Турбіних»

Д «Театральний роман», «Життя пана де Мольєра»


980. За п’єсою Михайла Булгакова було знято відому радянську кінокомедію

А «Кавказька полонянка»

Б «Діамантова рука»

В «Іван Васильович змінює професію»

Г «Операція И та інші пригоди Шурика»

Д «Джентльмени удачі»


981. Професор Преображенський і Поліграф Поліграфович Шариков є героями твору Михайла Булгакова

А роману «Біла гвардія»

Б повісті «Собаче серце»

В повісті «Фатальні яйця»

Г роману «Майстер і Маргарита»

Д п’єси «Кабала святош»


982. Медичний експеримент, який, по суті, є прихованою алегорією глобального соціально- історичного експерименту, яким стала для Росії революція 1917 р., змальовано у творі Михайла Булгакова

А «Дияволіада»

Б «Майстер і Маргарита»

В «Собаче серце»

Г «Біг»

Д «Театральний роман»


983. Тема долі обдарованої особистості в умовах тиранії звучить у творі Михайла Булгакова

А «Собаче серце»

Б «Біла гвардія»

В «Майстер і Маргарита»

Г «Дияволіада»

Д «Записки юного лікаря»


984. «Лірико-філософською поемою в прозі про кохання і моральний обов’язок, про безмежність зла, про справжню творчість, яка завжди є прагненням до світла й добра» дослідники вважають твір Михайла Булгакова?

А «Біла гвардія»

Б «Майстер і Маргарита»

В «Театральний роман»

Г «Дияволіада»

Д «Собаче серце»


985. Роман Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» перегукується з творами

А Гете, Гофмана, Гоголя, Достоєвського

Б Данте, Петрарка, Боккаччо, Шекспір

В Міцкевич, Лермонтов, Байрон, Пушкін

Г Гомера, Есхіла, Вергілія

Д Джойса, Кафки, Фіцджеральда, Хемінгуея


986. Спочатку Булгаков задумував роман «Майстер і Маргарита» як твір про

А Бога

Б віру

В кохання

Г диявола

Д Сталіна


987. Першу редакцію роману «Майстер і Маргарита» Михайло Булгаков

А передав друзям на збереження

Б спалив через погрозу влади

В надрукував у літературному журналі

Г доопрацював у подальших версіях

Д поклав «у шухляду»


988. Дія роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» розпочинається на

А Невському проспекті в Петербурзі

Б Андріївському узвозі в Києві

В Патріарших ставках у Москві

Г Єлисейських полях у Парижі

Д Унтер-ден-Лінден у Берліні


989. «Ні на яку ногу описуваний не накульгував, і зросту був не маленького й не велетенського, а просто високого. Що стосується зубів, то з лівого боку в нього були платинові коронки, а з правого — золоті. Він був у дорогому сірому костюмі, в закордонних, під колір костюма, туфлях. Сірий берет він хвацько заломив набакир, під пахвою ніс ціпка з чорним набалдашником у вигляді голови пуделя. З виду — літ сорока з гаком. Рот якийсь перекривлений. Чисто поголений. Брюнет. Праве око чорне, ліве чомусь зелене. Брови чорні, але одна вища за іншу. Одно слово — іноземець». Це портрет

А Берліоза

Б Майстра

В Воланда

Г Івана Бездомного

Д Азазелло


990. Просторово-часова структура роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита» ґрунтується на філософських принципах

А Ф. Ніцше

Б Г. Сковороди

В А. Шопенгауера

Г А. Бретона

Д А. Бергсона


991. У Радянському Союзі роман М. Булгакова «Майстер і Маргарита» вперше було опубліковано в

А 1966 р.

Б 1973 р.

В 1945 р.

Г 1970 р.

Д 1986 р.


992. Унікальність конструкції художньої реальності в романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита» полягає в наявності

А двох світів

Б ліричних відступів

В трьох світів

Г історичного тла

Д біблійного сюжету


993. Персонажі роману Булгакова «Майстер і Маргарита», відповідно до філософських поглядів Григорія Сковороди, мають дві сутності —

А видиму й приховану

Б справжню й штучну

В людську й божественну

Г темну й світлу

Д людську і звірячу


994. За формою твір Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» — це

А два окремі романи

Б три окремі повісті

В збірка новел

Г роман у романі

Д роман-щоденник


995. Жанрова специфіка роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита»

А фантастичний, комічний, психологічний роман

Б філософський, фантастичний, сатиричний роман

В сатиричний, містичний, готичний роман

Г містичний, фантастичний, архаїчний роман

Д соціально-психологічний роман


996. У романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита»

А зло здобуває перемогу над добром, підкорюючи собі людський і космічний світи

Б зло виконує функцію добра, перебравши на себе чужі повноваження

В немає чіткої межі між добром і злом, які іноді міняються місцями

Г добро здобуває перемогу над злом, покаравши останнє за зухвальство

Д не порушується проблема добра і зла


997. Проблеми, що порушуються в романі Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея»

А роль особистості та народних мас в історії, роль певних історичних подій у розвитку суспільства

Б свобода і насильство, художник і влада, сенс буття людини, духовна сутність світу, цінність кохання, призначення особистості, вибір життєвої позиції тощо

В проблеми сім’ї, кризові явища в сучасній родині

Г пошук сенсу життя, відповідальність за скоєне, велич краси, сенс кохання і згубну владу гріха тощо

Д проблема трагічного та непримиренного конфлікту гордої самотньої особистості із суспільством, її бунту й загибелі


998. «Я — частина тієї сипи, що вічно прагне зпа і вічно робить благо». Це слова

А Єшуа Га-Ноцрі

Б Понтія Пілата

В Майстра

Г Воланда

Д Берліоза


999. Роман про Понтія Пілата, що створює композицію «роману в романі», належить перу

А Воланда

Б Єшуа Га-Ноцрі

В Івана Бездомного

Г Майстра

Д Берліоза


1000.    Демонічну природу Воланда розпізнав

А Іван Бездомний

Б Берліоз

В Майстер

Г Лиходєєв

Д Варенуха


1001.    Автором слів «Ніколи нічого не просіть. Особливо в тих, хто сильніший за вас. Самі запропонують і самі все дадуть» є

А Воланд

Б Берліоз

В Майстер

Г Єшуа

Д Маргарита


1002.    Кота в романі Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» звали

А Кашалот

Б Бегемот

В Фагот

Г Компот

Д Ланселот


1003.    Майстер у фіналі роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» заслужив...

А вічний спокій

Б вічне світло

В вічне небуття

Г вічне каяття

Д вічне кохання


1004.    Розташуйте персонажів роману «Майстер і Маргарита» Булгакова у послідовності їх появи у творі.

А Воланд

Б Маргарита

В Майстер

Г Іван Бездомний


1005.    Роки життя Федеріко Гарсіа Лорки

А 1898-1936

Б 1891-1940

В 1883-1924

Г 1882-1941

Д 1899-1961


1006. Федеріко Гарсіа Лорка належить до

А розгніваного покоління

Б втраченого покоління

В покоління 27 року

Г покоління next

Д покоління бітників


1007. Перша поетична збірка Лорки має назву

А «Канте хондо»

Б «Циганське романсеро»

В «Враження й пейзажі»

Г «Поет у Нью-Йорку»

Д «Сонети про смутну любов»


1008. За своїм світоглядом Федеріко Гарсіа Лорка

А деїст

Б теїст

В атеїст

Г пантеїст

Д даосист


1009. Витоки поезії Лорки — в

А андалузькому фольклорі

Б античній літературі

В іспанській літературі доби Відродження

Г іспанській бароковій літературі

Д іспанському героїчному епосі


1010. Назва збірки Федеріко Гарсіа Лорки «Канте хондо» означає

А передсмертний спів

Б глибокий спів

В книга пісень

Г пісні про кохання

Д пісні життя


1011. Зміст Канте хондо можна, за Лоркою, викласти двома словами

А пісня і гітара

Б співак і гітарист

В кохання і зрада

Г кохання і смерть

Д життя і смерть


1012. У вірші «Гітара» у словах «голім гіллі», «кличе біле латаття», «плаче стріла за ціллю» Лорка використав художній прийом

А епіфору

Б алітерацію

В анафору

Г асонанс

Д метафору


1013. Кульмінаційною точкою у вірші «Гітара» є слова

А «А-ой, гітаро! У серці п’ять ножів одним ударом!»

Б «Як заридала моя гітара // розбилась досвіту криштальна чара»

В «Ой, заридала моя гітара... // Хочу утішить — надармо, // хочу утишить — намарно»

Г «Плаче стріла за ціллю, // вечір кличе світання»

Д «Плаче пісок гарячий, // кличе біле латаття»


1014.    Гітара в однойменному вірші Федеріко Гарсіа Лорки порівнюється з образом

А гітариста

Б природи

В серця

Г жінки

Д сонця


1015.    У збірці «Циганське романсеро» Лорка відродив жанр

А сонету

Б романсу

В касиди

Г рубаї

Д каліграми


1016.    Вірш «Балада про чорну тугу» побудований у формі

А монологу Самотини

Б опису природи

В медитації ліричного героя

Г діалогу

Д ліричного заповіту


1017.    Головна героїня «Балади про чорну тугу» Самотина шукає

А свого коня

Б щастя й кохання

В саму себе й свою долю

Г гармонії із Всесвітом

Д витоки роду


1018.    Провідний художній прийом, за допомогою якого створено образ Самотини в «Баладі про чорну тугу»

А метафора

Б порівняння

В персоніфікація

Г алегорія

Д іронія


1019.    У поетичних рядках з «Балади про чорну тугу»

Клюють півні темний обрій;

Ніяк сонця не знаходять... (Пер. М.    Лукаша)

використано художній засіб

А гіперболу

Б метафору

В символ

Г літоту

Д іронію


1020.    Образ річки, який з’являється у фіналі «Балади про чорну тугу», є

А символом шлюбу

Б символом смерті

В втіленням одвічної таємниці

Г символом вічного кохання

Д уособленням руху природи й всесвіту


1021.    Жанр касиди, який використовує Лорка у вірші «Касида про сон під зорями» та в інших творах, походить з

А японської поезії

Б античної поезії

В індійської поезії

Г арабської поезії

Д китайської поезії


1022.    Ідея вірша «Газела про темну смерть»

А оспівування смерті

Б захоплення природою

В утвердження кохання

Г жага життя

Д протест проти війни


1023.    «Касида про сон під зорями» входить до поетичниої збірки Лорки

А «Тамаритянський диван»

Б «Циганське романсеро»

В «Канте хондо»

Г «Поет у Нью-Йорку»

Д «Враження й пейзажі»


1024.    Характерною ознакою поетичного світу Федеріко Гарсіа Лорки

А фрагментарність

Б синкретизм

В химерність

Г симультанізм

Д пейзаж душі