Усі уроки зарубіжної літератури. 11 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр - О. Г. Куцінко 2019

Модерністська проза початку XX ст. (загальна характеристика). Світоглядні й естетичні засади модернізму, його художнє новаторство. Модерністські явища в художній прозі на початку ХХ ст. Ф. Кафка, Дж. Джойс і М. Пруст як фундатори модернізму в європейській прозі
Модернізм

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (систематизовані знання про модернізм як творчий метод та головні художні відкриття письменників-модерністів; читацьку активність);

■ ключові (уміння вчитися: навички засвоєння та критичного осмислення здобутої інформації; комунікативні: навички роботи в групі; інформаційні: навички самостійного здобуття інформації та її систематизування; загальнокультурні: прагнення літературної освіти; естетичний смак; світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на цій основі вмінь та навичок.

Основні терміни й поняття: модернізм, світоглядно-естетичні засади, потік свідомості, течії та напрями модернізму.

Міжпредметні зв'язки: основи філософії.

Обладнання: портрети та видання творів (М. Пруста, Дж. Джойса, Ф. Кафки), словники літературознавчих термінів, роздавальний матеріал, презентація за темою уроку, медіазасоби.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Аналізування контрольної роботи

(Учитель разом з учнями аналізує результати написання контрольного твору за темою «Золоті сторінки далеких епох» (твір).)

2. Бліцопитування «Запитання — відповідь»

- У чому полягали історичні особливості порубіжжя XIX-XX ст.?

- Назвіть причини виникнення нових літературно-мистецьких течій на зламі століть.

- Схарактеризуйте відомі вам модерністські течії.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— Про мистецтво перших десятиліть ХХ ст. О. Вайльд сказав, що воно не наслідує життя — воно звільняється від соціальних зобов’язань, а митці прагнуть нових форм. Власне, про прагнення тогочасних митців та про те, якими були ці форми, ми говоритимемо впродовж цього і наступних уроків.

(Учні занотовують до зошитів тему уроку.)

ІV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

— Розчарування митців у дійсності та реалістичному способі її відтворення зумовило зацікавлення новітніми філософськими теоріями та появу нових художніх напрямів, названих декадентськими, авангардистськими й модерністськими. У перекладі з французької декаданс означає занепад, авангард — передовий загін, а модерн — сучасний, найновіший. Цими термінами почали позначати якісно нові явища в літературному процесі — ті, що перебували на передових, авангардних позиціях та були пов’язані із занепадом і кризою суспільної думки й культури, із пошуками позитивних ідеалів, звертанням у цих пошуках до Бога й віри, до містичного й ірраціонального.

Поява модернізму не була випадковою. Варто зазначити, що у філософії початку XX ст. переважали песимізм, ірраціоналізм та індивідуалізм. Традиції художньої культури, побудовані на класичних зразках реалізму, коли дія відбувається у певний час, у конкретному місці, а сюжет твору є стрижнем, довкола якого обертаються всі герої та події, було зруйновано. Новий погляд на світ, як зазвичай, утвердили філософи та психологи. Діячі літератури також не залишилися осторонь, щоправда, письменники-модерністи так і не сформували єдиної естетичної платформи, не створили колективних творчих програм. Уважають, що витоки модернізму виплекано творчістю трьох найвидатніших прозаїків ХХ ст.: француза Марселя Пруста, ірландця Джеймса Джойса та австрійця Франца Кафки. Цікаво, що вони не вважали себе модерністами, працювали незалежно один від одного, повноцінно не спілкувалися.

2. Теорія літератури (запис до зошитів)

Модернізм означає сучасний, найновіший.

Ознаки модернізму

■ Особлива увага — до внутрішнього світу особистості.

■ Орієнтування на одвічні закони буття та мистецтва.

■ Розуміння літератури як найвищого знання, що сягає найінтимніших глибин душі особистості.

■ Схильність до містицизму (підсвідомого).

■ Пошук нових засобів мистецтва (символіка, міфотворчість).

■ Прагнення перетворити світ за законами краси й мистецтва.

■ Створення нової художньої реальності, експерименти (літературна гра).

3. Творчо-аналітична робота (у групах)

- У складі 3 груп виконайте огляд творчих здобутків Ф. Кафки (1-ша група), Дж. Джойса (2-га група) та М. Пруста (3-тя група) як засновників (батьків) європейської модерністської прози: опрацюйте матеріал карток, оберіть найсуттєвіше, результати озвучте однокласникам, дайте відповіді на запитання.

Запитання для груп

1- ша група

- У чому полягало специфічне світовідчуття Ф. Кафки?

- Як воно відображено у творчості письменника?

- Що ви знаєте про жанрове різноманіття творів Кафки?

2- га група

- Як ви розумієте значення терміна потік свідомості?

- Які новації запровадив Джойс у романі «Улісс»?

- У чому полягає художня своєрідність мініатюри «Джакомо Джойс»?

3- тя група

- Схарактеризуйте композиційні й художні особливості роману «У пошуках утраченого часу».

- Як письменник ставиться до особистості у своїй творчості?

- Яким є трактування кохання у творчості Пруста?

- Якою є нова реальність в романі письменника?

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Колективне формулювання відповіді на запитання

- Назвіть головні особливості світосприйняття митців модерністської доби.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом «Одне слово»

- Одним словом завершіть речення: «Для модернізму характерні...».

Методичний коментар. Стратегію «Одне слово» доречно застосовувати для узагальнення опрацьованого матеріалу. Учитель розпочинає речення, а учні по черзі додають до нього по одному слову, що, на їхню думку, найточніше відповідає змісту речення (слова не мають повторюватися).

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: опрацювати матеріал підручника за темою уроку, прочитати «Перевтілення» Ф. Кафки.

Випереджальне (індивідуальне, для 2-3 учнів): підготувати повідомлення про життя Ф. Кафки, виявити причини його психологічного напруження.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.