ТЕМАТИКА І ПРОБЛЕМАТИКА ТВОРУ МОЛЬЄРА «МІЩАНИН-ШЛЯХТИЧ». ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ КОМЕДІЇ - БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ

ТЕМАТИКА І ПРОБЛЕМАТИКА ТВОРУ МОЛЬЄРА «МІЩАНИН-ШЛЯХТИЧ». ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ КОМЕДІЇ - БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: охарактеризувати з учнями другорядних персонажів твору Мольера, визначити тему та ідею твору, окреслити коло піднятих у ньому проблем; поглиблювати навички аналізу драматичного твору, розвивати логічне та критичне мислення, зв'язне мовлення; прищеплювати моральні якості, сприяти вихованню негативного ставлення до людських вад.

Обладнання: текст комедії «Міщанин-шляхтич» у перекладі І. Стешенка.

Перебіг уроку

Є люди, що розмінюють честь на почесті.

А. Карр. французький письменник XIX cт.

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

- Виконання завдань (робота в групах)

Використовуючи дібраний удома цитатний матеріал, складіть характеристики героїв комедії Мольєра (письмово).

Перша група складає характеристику пані Журден, друга група — характеристику Ков’‎єля, третя — Клеонта, четверта — графа Доранта, п'ята — маркізи Дорімени, шоста — Люсіль, сьома — Ніколь.

Учасники груп представляють результати роботи. Учні колективно роблять висновок про те, як образи другорядних персонажів допомагають розкрити характер головного героя твору. Дорант і Дорімена показують справжнє обличчя аристократії, до якої мріє наблизитися Журден; його нездатність побачити це обличчя свідчить про його наївність і довірливість. До того ж на фоні цих любителів жити за чужий рахунок Журден (нехай неосвічений та простуватий) справляє враження людини чесної. Пані Журден, слуги та молоде покоління героїв уособлюють здоровий глузд. Вони переконані, що в кожній людині головне — її гідність, а не титул. Поруч із ними розкривається все безглуздя мрії Журдена стати шляхтичем.

II. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Слово вчителя

Як уже зазначалося, класицистична комедія висміювала не тільки індивідуальні пороки, а й суспільні вади. Висока комедія Мольєра порушувала гострі соціальні питання свого часу. Розберемося, які саме теми та проблеми підняв твір «Міщанин- шляхтич».

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФА ДО УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Бесіда

1. Представників яких класів суспільства змальовує Мольєр?

2. Якими постають перед читачем і глядачем представники аристократії та багатих буржуа? Які між ними взаємини?

3. На ваш погляд, який суспільний процес відобразив Мольєр, показавши взаємини аристократії і буржуа?

Пояснення вчителя. За часів Мольєра відбувалося зубожіння аристократії, яка жила невідповідно до своїх достатків. У дворян було багато привілеїв, що зберігалися, навіть коли дворянин повністю розорявся. Так, лише дворяни могли служити при дворі короля та офіцерами в армії; їх було звільнено від сплати податків; їхнє звання передавалося нащадкам. У XVII ст. активно формувався клас заможних буржуа, які прагнули за великі гроші купити дворянський титул, отримати привілеї та престижний статус аристократів. Цей процес і відобразив Мольєр у творі.

4. Зробіть висновок: яку суспільну проблему (проблеми) піднімає Мольєр, зображуючи взаємини пана Журдена і представників аристократії. (По-перше, проблема стану суспільства, в якому цінуються лише титули та фактично схвалюється паразитизм. По-друге, проблема місця людини в суспільстві. Мольєр ставить питання: чи варто прагнути зайняти краще, але чуже місце будь-якою ціною?)

5. Як герої ставляться до свого соціального статусу?

6. Чий погляд на власний статус вам подобається? Чому?

7. Як ви думаєте, чим визначається місце в суспільстві: титулом чи добрими справами? Аргументуйте відповідь.

8. Які моральні проблеми підняв Мольєр за допомогою образу пана Журдена? Другорядних образів п’‎єси? (Це проблема вибору моральних цінностей. Граф Дорант, маркіза Дорімена та навчителі Журдена вище за все цінують гроші, матеріальний прибуток; пан Журден — дворянський титул; Клеонт — честь. Мольєр також говорить про те, на що готова піти людина заради власних цінностей. Так, Дорант, аби роздобути грошей, бреше й обдурює. Навчителі вдаються до лестощів, аби задобрити Журдена, який добре платить за навчання. А ось для закоханого в Люсіль Клеонта неприйнятні підлість і обман.)

9. На вашу думку, з якими образами комедії пов’‎язується вирішення моральних проблем? Як саме автор вирішує підняті проблеми?

- Виконання завдань

1. Визначте й запишіть тему твору. (Тема комедії — висміювання людини, яка одержима ідеєю стати дворянином, але не відповідає статусу дворянина ні походженням, ні вихованням.)

2. Поміркуйте, у вуста якого персонажа вкладено головну думку твору. Виразно прочитайте відповідну цитату. Запишіть ідею твору власними словами. (Ідею вкладено у вуста Клеонта, який говорить: «Я вважаю, що всякий обман принижує порядну людину. Негідно ховати своє справжнє походження, з'являтися під чужим титулом товариству на очі, вдавати з себе не те, що ми є справді. Звичайно, мої предки обіймали почесні посади, сам я чесно прослужив шість років у війську, і достатки мої такі, що я сподіваюся посісти не останнє місце в товаристві; проте, незважаючи на все це, я не маю бажання привласнювати собі те звання, яке мені з народження не належить; хоч, може, інші на моєму місці і вважали б, що вони мають право те зробити; отже, скажу вам відверто, я — не шляхтич». Мольєр стверджує, що кожна людина повинна чесно виконувати обов’‎язки на своєму місці, не прагнути зайняти чуже і не вдавати з себе того, ким вона не є.)

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

- Робота з епіграфом

1. Виразно прочитайте епіграф до уроку. Як ви розумієте його зміст?

2. Яке місце автор висловлювання відводить поняттю «честь» у житті людини?

3. Як епіграф до уроку пов’‎язаний з темою та ідеєю комедії Мольєра?

- Постановка проблемних питань

1. Пригадайте історію створення комедії «Міщанин-шляхтич». Як ви вважаєте, чи переросла комедія початковий задум висміяти турецьке посольство? Якщо так, то як саме?

2. Чого комедія вчила сучасників Мольєра? У чому полягає її виховне значення?

Пояснення вчителя. Мольєр помітив і точно відобразив процес економічного і морального падіння дворянства, яке, проте, все ще зберігало важливі привілеї. Він показав владу дворянства над думками буржуа, в основі якої лежала перевага дворянської зовнішньої культури і низький рівень розвитку буржуазної. Драматург намагався звільнити буржуа від цієї влади, навчити жити власним розумом, не поступаючись гідністю та честю.

3. Чому дослідники говорять про загальнолюдське значення комедії? Чого вона може навчити сучасників із різних країн світу? (Комедія вчить бути собою, домагатися слави, успіху та почестей не обманом чи завдяки багатству, а добрими справами. Мольєр утверджує загальнолюдські цінності: почуття власної гідності, честь, здатність соромитися не походження, а поганих вчинків.)

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

У словнику літературознавчих термінів або в інтернеті знайти, які бувають засоби (різновиди) комічного. Записати визначення кожного засобу.

Завдання групі «акторів». Підготувати інсценізацію посвяти пана Журдена в мамамуші.

<