ТРАДИЦІЇ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ Й КУЛЬТУРИ В РОМАНІ О. С. ПУШКІНА «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН» (ВПЛИВ ДЖ. Ґ. Н. БАЙРОНА ІН.). ДЗЕРКАЛЬНА КОМПОЗИЦІЯ (ЛИСТ ТЕТЯНИ — ВІДПОВІДЬ ОНЄГІНА — ДУЕЛЬ — ЛИСТ ОНЄГІНА — ВІДПОВІДЬ ТЕТЯНИ) - ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ Й РЕАЛІЗМУ

ТРАДИЦІЇ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ Й КУЛЬТУРИ В РОМАНІ О. С. ПУШКІНА «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН» (ВПЛИВ ДЖ. Ґ. Н. БАЙРОНА ІН.). ДЗЕРКАЛЬНА КОМПОЗИЦІЯ (ЛИСТ ТЕТЯНИ — ВІДПОВІДЬ ОНЄГІНА — ДУЕЛЬ — ЛИСТ ОНЄГІНА — ВІДПОВІДЬ ТЕТЯНИ) - ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ Й РЕАЛІЗМУ

Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас. I семестр - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (знання про традиції світової літератури й культури в романі «Євгеній Онєгін» о. С. Пушкіна, про дзеркальну композицію твору; словниковий запас; розвинені зв'язне мовлення та критичне мислення; навички ідейно-художнього аналізу художніх творів; прагнення сповідувати загальнолюдські цінності); ключові (уміння вчитися: активну пізнавальну діяльність; критичне мислення; комунікативні: навички спілкування в колективі, толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційні: вміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; загальнокультурні: естетичний смак, читацькі інтереси, світогляд).

Тип уроку: урок формування знань, умінь і навичок.

Основні терміни й поняття: дзеркальна композиція, художні образи, художні засоби.

Міжпредметні зв'язки: історія, географія, образотворче мистецтво.

Обладнання: підручник; літературознавчий словник; портрет поета, видання його творів, ілюстрації до них; роздавальний матеріал за темою уроку; фрагменти кінофільмів («Євгеній Онєгін», реж. Р. І. Тихомиров, муз. П. І. Чайковського, CRCR, 1958; «Онєгін», реж. М. Файнс, Велика Британія та США, 1999); медіазасоби.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. О. С. Пушкіна виховували на європейських романтичних традиціях, проте в романі «Євгеній Онєгін» він прагнув глибше показати тогочасну дійсність, тому звернувся до детального опису життя своїх героїв. Проте дивна річ: пушкінський герой завжди вільний у виборі вчинку; не випадково автор щоразу позначає можливі варіанти його поведінки, однак герой діє «по-своєму», не виправдовуючи очікувань автора й читача. Відомо, що спочатку в сюжеті роману Тетяні відводилася другорядна роль. Вона написала листа Онєгіну — цим її перебування у творі мало вичерпатися. Однак цей учинок сприяв новим сюжетним поворотам, позначив її внутрішній світ, а тому сам образ потребував подальшої розробки. Парадоксальним є зізнання Пушкіна про те, що його Тетяна «выкинула штуку — взяла и вышла замуж». Опиняючись на життєвому роздоріжжі, герой поводиться непередбачувано для автора: самотужки обирає свій життєвий шлях. Про ці повороти долі героїв роману ми й поміркуємо сьогодні.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

ü Як через історію життя й образ матері Тетяни розкрито тогочасну кріпосницьку дійсність? яким до цього є ставлення автора? Наведіть цитати.

ü У який спосіб автор розмежовує себе та свого героя? Із якою метою, на вашу думку? Наведіть цитати.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Словникова робота (запис до зошитів)

ü За почутим словом учителя знайдіть у словнику та запишіть до зошитів незрозумілі терміни й поняття.

— Особливістю композиції «Євгенія Онєгіна» є симетричність (у романі використано принцип зворотної симетрії, який іще називають принципом дзеркальності; близький до нього і сон Тетяни), раптове обривання сюжетної історії (її припинено в найдраматичніший момент), різноманітні сюжетно-композиційні інверсії (на початку роману — за монологом героя — розповідається про його життя в Петербурзі, цим обривається основний сюжет) і зумовлена ними ретардація (уповільнення) дії, контрастність (підкреслена протилежність) героїв, сюжетних ліній (антитеза в романі стає одним з основних художніх прийомів).

У творі Пушкіна ми маємо справу зі створенням художньої реальності, що триває в часі. Роман у віршах з'являється як оригінальна модель світу, де епічне оповідання, що претендує на зображення дійсності, існує всередині ліричної сповіді авторського духу. Історія написання «Онєгіна...» — це унікальний приклад створення на очах читача художньої реальності, що саморозвивається.

2. Аналіз образів літературного твору (евристична бесіда)

ü Послухайте виразне читання однокласницею «Листа Тетяни Онєгіну». На вашу думку, чому Тетяна зважилася освідчитися першою? Знайдіть не менше ніж 5 причин. («Книжне», романтичне самовиховання; відсутність молодих людей такої, як Онєгін, вдачі; щирість, наївність; брак досвіду поводження у світському товаристві; знання звичаю видавати дівчат заміж без їхньої згоди тощо.)

ü Як ви вважаєте, на що розраховує Тетяна? (На розуміння з боку Євгенія, на якусь визначеність, на можливість частіше бачитися.)

ü Яким є тон листа, які засоби виразності в ньому використано?

ü Як Онєгін поставився до листа Тетяни й чому? Знайдіть відповідні цитати. (Він давно розчарувався в коханні, але лист його зворушив, розчулив:

Можливо, знов полуменисту

Спізнав він бурю почуттів,

Та ошукати не хотів

Її душі довіру чисту.)

ü Послухайте виразне читання однокласником монологу-відповіді Онєгіна Тетяні. Як Онєгін пояснює свою відмову? Прокоментуйте його слова:

Коли б родинності картину

Злюбив я на одну хвилину,—

То, вірте, тільки б вас одну

Узяти марив за жону.

<...>

Та я не створений для раю,

Йому чужа душа моя;

Сама довершеність ви, знаю;

Що ж! — вас не вартий зовсім я.

Повірте (совість в тім порука),

З одруженням нам буде мука.

Я, хоч і як любив би вас,

Як звикну — розлюблю в той час;

Зачнете плакать: ваші сльози

До серця не дійдуть мого,

А роздратують лиш його.

<...>

Я вас люблю любов'ю брата...

ü Як Онєгін розуміє сім'ю, шлюб, якими мають бути взаємини подружжя? Наведіть цитату.

(На світі гіршого немає,

Аніж родина, де жона

Тужливо мужа виглядає,

Щодня самотня і сумна;

Де чоловік, ціну їй знавши,

Хоч проклинає долю завше,

Щораз похмурий, мовчазний,

Ревнивий, зимний і лихий!

Такий от я.)

ü У чому полягає докір Онєгіна Тетяні, чого він хоче навчити дівчину? Знайдіть відповідну цитату.

(Судило, певно, небо так.

Полюбите ви знов; однак...

Учіться володіть собою,—

Як я, вас розуміть не всім.

Біда в недосвіді такім.)

ü Які риси характеру виявив Онєгін у цьому епізоді? (Водночас мудрість, досвідченість, знання життя, чесність, порядність та деяку зверхність, безсердечність.)

ü Чим Онєгін схожий на Чайльд Гарольда із твору Дж. Ґ. Н. Байрона? (Він розчарований, не може знайти собі гідного заняття; йому нудно; він не вірить у кохання.)

3. Сприйняття творів інших видів мистецтва

ü Перегляньте фрагменти кінофільму, створеного наприкінці XX ст. британськими й американськими митцями, та епізоди фільму-опери радянського виробництва. Порівняйте обидва кіновтілення з літературною основою. Який фільм вам сподобався більше? Поясніть свій вибір.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО НА УРОЦІ МАТЕРІАЛУ

Аналіз образів літературного твору

ü Складіть порівняльну характеристику Тетяни й Онєгіна.

Очікувана відповідь

Порівняльна характеристика Тетяни й Онєгіна

Тетяна

Онєгін

Спільне

Молоді, належать до дворянського світу, розумні, начитані

Відмінне

Романтично налаштована, не має досвіду світського життя, простодушна, наївна

Прагматик, розчарований у всьому, по-своєму чесний

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Міні-диспут

ü Як ви ставитеся до традиції, за якої першим освідчуватися має саме чоловік?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: прочитати 5-6-ту глави роману О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін», уміти коментувати.

Творче: скласти продовження історії «Якби Онєгін відповів Тетяні взаємністю...».