ТЕСТИ - XIX СТОЛІТТЯ - підготовка до ЗНО та ДПА

734. Імпресіонізм та символізм — це течії

А романтизму

Б модернізму

В реалізму

Г постмодернізму

Д соцреалізму


735. У загальному культурному контексті термін «модерн» означає

А краще мистецтво

Б високе мистецтво

В найкраще мистецтво

Г нове мистецтво

Д вишукане мистецтво


736. У розвитку літератури модернізму виділяють два етапи —

А перший і другий

Б поміркований і епатажний

В раціональний та ірраціональний

Г ранній і зрілий

Д передмежовий і межовий


737. Визначальну роль щодо виникнення нових тенденцій у світовій літературі наприкінці XIX ст. відіграла

А Англія

Б Німеччина

В Росія

Г Франція

Д Норвегія


738. До явищ раннього модернізму належать

А імпресіонізм, символізм, неоромантизм

Б експресіонізм, футуризм, акмеїзм

В імпресіонізм, сюрреалізм, дадаїзм

Г імажизм, імпресіонізм, неоромантизм

Д футуризм, дадаїзм, імажизм


739. Твердження «Померли всі Боги, залишилась одна людина» належить

А 3. Фрейду

Б А. Бергсону

В А. Шопенгауеру

Г Ф. Ніцше

Д А. Бретон


740. Основною ознакою мистецтва модернізму є

А ірраціональність

Б непередбачуваність

В агресивність

Г традиційність

Д ліризм


741. Визначте хронологічні межі символізму:

А остання третина XIX - початок XX ст.

Б остання третина XVIII - початок XIX ст.

В середина XX ст.

Г середина XIX ст.

Д кінець XX - початок XXI ст.


742. Творчість поетів-символістів будувалася на сформульованому Ш. Бодлером законі

А «абсурду»

Б «занепаду»

В «істини»

Г «відповідностей»

Д «протилежностей»


743. Уперше термін «символізм» вжив

А Ж. Мореас

Б Ш. Бодлер

В А. Рембо

Г Т. Готьє

Д О. Уайльд


744. Поняття «символ» у контексті літератури кінця XIX ст. означає

А ірраціональну силу, яка керує буттям

Б художній образ, що втілює певну ідею

В відкидання правдоподібності

Г уособлення краси й гармонії

Д контрастність художніх образів


745. Поети-символісти кінця XIX ст. вважали себе

А видобувачами поетичного вогню

Б шукачами пригод

В захисниками правди

Г втаємниченими обранцями

Д виразниками соціальних ідей


746. Автором статті «Літературний маніфест. Символізм» (1886) був

А Т. Готьє

Б П. Верлен

В Ж. Мореас

Г С. Малларме

Д Ш. Бодлер


747. Поети, що оголосили себе прихильниками нового напряму — символізму, довкола якого поета у середині 80-х р. XIX ст. згуртувалися навколо

А П. Верлена

Б Ш. Бодлера

В А. Рембо

Г С. Малларме

Д Т. Готьє


748. На думку символістів, поезія

А повинна відображати реальний світ

Б повинна слугувати вираженню людських стосунків

В покликана наблизитися до непізнанної таїни, вищого смислу

Г має бути соціально спрямованою

Д має висвітлювати людські почуття


749. Загальна назва кризових явищ кінця XIX - початку XX ст., що характеризувалася настроями безнадії, розчарування, відчуттям занепаду життєвих сил, а також культом естетизму

А символізм

Б імпресіонізм

В неоромантизм

Г експресіонізм

Д декаданс


750. Назву «декаданс» щодо кризових тенденцій у культурі та літературі вперше було застосовано в

А Росії

Б Німеччині

В Франції

Г США

Д Англії


751. Декаданс як умонастрій літератури кінця XIX ст. характеризується

А усвідомленням абсурдності буття, існуванням «до смерті»

Б песимізмом, гіпертрофованим авторським суб’єктивізмом

В песимізмом, «світовою тугою», відчуттям самотності

Г іронічністю, втратою моральних ідеалів і орієнтирів

Д оптимізмом, життєствердженням


752. Філософською та світоглядною основою декадентства як умонастрою кінця XIX ст. є

А інтуїтивізм

Б Фрейдизм

В «філософія життя»

Г раціоналізм

Д екзистенціалізм


753. Представниками символізму в літературі є

А В. Маяковський, Дж. Конрад, Л. Толстой, П. Верлен, П. Грабовський

Б О. Блок, І. Северянін, Кнут Гамсун, С. Цвейг, Леся Українка

В А. Рембо, М. Метерлінк, С. Малларме, П. Верлен, Олександр Олесь

Г Е. Верхарн, А. Чехов, О. Мандельштам, А. Ахматова, М. Коцюбинський

Д М. Гумільов, А. Ахматова, О. Мандельштам, М. Кузьмін


754. Представники французького символізму XIX ст. на початку своєї діяльності належали до поетичного угруповання

А «Парнас»

Б «Плеяда»

В «Абатство»

Г «Озерна школа»

Д «Буря і натиск»


755. Імпресіоністична манера зображення характеризується

А поєднанням реального й фантастичного в межах одного часо-просторового виміру через гіпертрофоване-авторське «я»

Б загостреним суб’єктивним світобаченням

В поєднанням різнорідних об’єктів, не пов’язаних між собою образів

Г відтворенням розрізнених вражень через переживання героя

Д незвичайний ракурс подання теми


756. Роки життя Волта Вітмена

А 1844-1896

Б 1819-1892

В 1854-1891

Г 1821-1867

Д 1835-1910


757. Уїтмен своєю творчістю репрезентує літературний напрям

А пізній романтизм

Б реалізм

В символізм

Г естетизм

Д екзистенціалізм


758. Поетична збірка Волта Вітмена «Листя трави» побачила світ

А 1855 р.

Б 1842 р.

В 1850 р.

Г 1861р.

Д 1892 р.


759. Прийом, який відіграє велику роль у збірці «Листя трави», коли уявлення про той чи інший масштабний образ створюється за допомогою переліку явищ, предметів, подій, має назву

А «каталогізація»

Б «реєстрація»

В «перепис»

Г «опис»

Д «інвентаризація»


760. Поетичним маніфестом збірки Волта Вітмена «Листя трави» став вірш

А «Пісня про самого себе»

Б «Я співаю про тіло електричне»

В «Йдучи травою степовою»

Г «Про Францію зоря»

Д «З виру нуртівного океану»


761. У поданих словах «Чи ти гадав, що народитися — це щастя?» Волт Вітмен використав художній засіб

А символ

Б метафору

В риторичне запитання

Г гіперболу

Д асонанс


762. У поданих рядках

Якщо ми йтимо назустріч незнаному — то йтимемо вдвох,

Можливо, ми станемо кращі і щасливіші чогось навчимося,

Можливо, це ти ведеш мене до справжніх моїх пісень (хто знає?),

Можливо, це ти відмикаєш і розчиняєш двері у смерть, —

Тож нині востаннє — Прощавай, — і привіт, натхнення

Волт Вітмен використав художній засіб

А анафору

Б епіфору

В метафору

Г асонанс

Д алітерацію


763. Позначте, що не входило до «життєвих університетів» молодого Волта Вітмена.

А складальник топографії

Б наглядач на рабських плантаціях

В репортер газети «Мешканець Лонг-Айленда»

Г шкільний учитель

Д медбрат у військових шпиталях


764. Тираж першого видання збірки Волта Вітмена «Листя трави» був

А кілька примірників

Б 1000 примірників

В 5000 примірників

Г 10000 примірників

Д 100000 примірників


765. Волт Вітмен у своїй збірці «Листя трави» уславлює

А американську конституцію

Б американську армію

В американську демократію

Г американську мрію

Д американську природу


766. Боротьбі з рабовласництвом присвячений вірш Вітмена

А «Пісня про самого себе»

Б «Під барабанний гуркіт»

В «З виру нуртівного океану»

Г «Я співаю про тіло електричне»

Д «О, капітане!»


767. Верлібр — це

А ліричний вірш, який складається з чотирнадцяти рядків п’ятистопного або шестистопного ямба, тобто з двох чотиривіршів з перехресним римуванням та двох тривіршів;

Б неримовані вірші з чіткою внутрішньою метричною структурою, де на місці рими лишається чиста клаузула

В вірш без рими і розмірів з довільним чергуванням рядків різної довжини

Г віршовий дактилічний розмір з шістьма наголосами без рими

Д трирядковий неримований вірш, який постав на основі першої півстрофи танка


768. Вірш Волта Вітмена «О, капітане» був присвячений

А Джорджу Вашингтону

Б Аврааму Лінкольну

В Роберту Лі

Г Уліссу Гранту

Д Бенджаміну Франкліну


769. Волт Вітмен писав вірші виключно

А хореєм

Б гекзаметром

В верлібром

Г амфібрахієм

Д дактилем


770. Ключовим поняттям творчості Вітмена є

А краса

Б кохання

В рівність усіх людей

Г непротивлення злу

Д сплін


771. У вірші Волта Вітмена «Чую — співає Америка...» оспівується

А праця простих американців

Б демократичні свободи американців

В музична обдарованість негрів

Г вміння американських робітників співати

Д американська природа


772. Волта Вітмена вважають в американській літературі засновником

А пейзажної поезії

Б мариністичної поезії

В урбаністичної поезії

Г медитативної поезії

Д сугестивної поезії


773. Роки життя Шарля Бодлера

А 1819-1892

Б 1854-1891

В 1844-1896

Г 1821-1867

Д 1842-1898


774. Твори Шарля Бодлера

А «Вечорова гармонія», «Альбатрос», «Гімн красі», «Відповідності»

Б «Міст Мірабо», «Зарізана голубка і водограй, «Лорелея»

В «Забуті арієти», «Так тихо серце плаче...», «Поетичне мистецтво»

Г «П’яний корабель», «Відчуття», «Голосівки»

Д «Лебідь», «Вікна», «Лазур», «Невдача»


775. У 1857 р. книгу Шарля Бодлера «Квіти зла» було засуджено за

А натуралізм

Б естетизм

В символізм

Г аморальність й реалізм

Д модернізм


776. Ідею композиції збірки «Квіти зла» підказав Шарлеві Бодлеру твір

А «Декамерон» Джованні Боккаччо

Б «Людська комедія» Оноре де Бальзака

В «Божественна комедія» Данте Аліг’єрі

Г «Канцоньєре» Франческо Петрарки

Д «Гамлет» Вільяма Шекспіра


777. Майже в усіх віршах книги Шарля Бодлера «Квіти зла» протиставляються

А кохання і ненависть

Б краса і потворність

В природа і наука

Г добро і зло

Д сила і розум


778. Зненавидівши те, що чорним звуть нічим,

    шукає серце втіх в минулій світлій днині.

    Пірнуло сонце в кров, що застигає в сині,

    а слід горить в мені потиром золотим (Пер. М. Драй-Хмари).

Подані рядки взято з поезії Шарля Бодлера

А «Альбатрос»

Б «Гімн красі»

В «Відповідності»

Г «Вечорова гармонія»

Д «Зосередження»


779. Шарль Бодлер став предтечею

А натуралізму

Б модернізму

В постмодернізму

Г романтизму

Д постмодернізму


780. Утіленням поетичного кредо Шарля Бодлера є поезія

А «Гімн красі»

Б «Відповідності»

В «Альбатрос»

Г «Зосередження»

Д «Вечорова гармонія»


781. Шарль Бодлер, за його словами, вклав «усе своє серце, усю ніжність, усю віру (вивернуту навиворіт), усю свою ненависть» у книгу

А «Квіти зла»

Б «Штучний рай»

В «Маленькі поезії в прозі»

Г «Сплін та ідеал»

Д «Паризькі картини»


782. Образ птаха — володаря морських просторів, безпорадного і смішного на палубі корабля (за поезією Шарля Бодлера «Альбатрос») — переростає в образ-символ

А недовговічного щастя, яке примушує людину страждати

Б поета і його долі

В самотньої людини, яка страждає від своєї самотності й відчуження від людей

Г буденності, сірості, безвиході

Д недовговічного щастя, яке примушує людину страждати


783. Шарль Бодлер на початку своєї творчості належав до поетичного угруповання

А «Парнас»

Б «Плеяда»

В «Абатство»

Г «Озерна школа»

Д «Лугосад»


784. Ридає скрипка десь, як серце в самотині, зненавидівши те, що чорним звуть нічим; сумна краса небес в спокої віковім,

пірнуло сонце в кров, що застигає в сині... (Пер. М. Драй-Хмари)

Подані рядки взято з вірша Шарля Бодлера

А «Відповідності»

Б «Гімн красі»

В «Альбатрос»

Г «Зосередження»

Д «Вечорова гармонія»


785. Видана підпільно збірка Шарля Бодлера, до якої увійшли «заборонені» вірші, вилучені зі збірки «Квіти зла», мала назву

А «Заборонене»

Б «Уламки»

В «Вибране»

Г «Квіти добра»

Д «Сміття»


786. Поет, як альбатрос — володар гроз та грому,

    Глузує з блискавиць, жадає висоти,

    Та, вигнаний з небес, на падолі земному

    Крилатий велетень не має змоги йти (Пер. Д. Павличка).

Подані рядки взято з вірша Шарля Бодлера

А «Гімн красі»

Б «Відповідності»

В «Зосередження»

Г «Вечорова гармонія»

Д «Альбатрос»


787. Шарль Бодлер відкрив «закон», який вплинув на розвиток модернізму —

А закон уяви

Б закон відповідностей

В закон краси

Г закон діалектики

Д закон одивнення


788. Образом-символом митця в поезії Бодлера є птах

А буревісник

Б альбатрос

В чайка

Г гагара

Д фрегат


789. Центральним у книзі Бодлера «Квіти зла» є цикл

А «Паризькі картини»

Б «Сплін і ідеал»

В «Бунт»

Г «Смерть»

Д «Квіти зла»


790. Природа — храм живий, де символів ліси

Спостерігають нас і наші всі маршрути;

    Ми в ньому ходимо, й не раз вдається чути

    Підмурків та колон неясні голоси (Пер. Д. Павличка).

Подані поетичні рядки взято з вірша Шарля Бодлера

А «Вечорова гармонія»

Б «Відповідності»

В «Альбатрос»

Г «Гімн красі»

Д «Зосередження»


791. Основний пункт Бодлерівської естетичної програми, сформульований ним у передмові до книги «Квіти зла»

А видобування краси зі зла

Б встановлення відповідностей між природою і людьми

В протиставлення Творця і Сатани

Г доведення рівності всіх людей

Д парадоксальність мистецтва


792. Проблему «поет і юрба» порушено в поезії Шарля Бодлера

А «Вечорова гармонія»

Б «Альбатрос»

В «Відповідності»

Г «Гімн красі»

Д «Хвора муза»


793. Утіленням Зла у книзі Шарля Бодлера «Квіти зла» є поетичний образ

А Смерті

Б диявола

В спліну

Г ідеалу

Д квітки


794. Роки життя Поля Верлена

А 1844-1896

Б 1842-1898

В 1854-1891

Г 1821-1867

Д 1819-1892


795. Твори Поля Верлена

А «Вечорова гармонія», «Альбатрос», «Гімн красі», «Відповідності»

Б «П’яний корабель», «Відчуття», «Голосівки»

В «Міст Мірабо», «Зарізана голубка і водограй, «Лорелея»

Г «Лебідь», «Вікна», «Лазур», «Невдача»

Д «Забуті арієти», «Так тихо серце плаче...», «Поетичне мистецтво»


796. Перша збірка Поля Верлена мала назву

А «Меркуріанські балади»

Б «Сатурнічні вірші»

В «Сонети до Орфея»

Г «Марсіанські хроніки»

Д «Юпітеріанські балади»


797. Поетичні замальовки природи Поля Верлена називають

А «пейзаж душі»

Б «діалектика душі»

В «опис душі»

Г «дзеркало душі»

Д «історія душі»


798. З якого вірша Поля Верлена взято подані рядки?

О, цей шелест, шемріт, шепіт,

Воркіт, туркіт, цвіркіт, щебет,

Журкіт, муркіт, свист і писк,

Трав розмайних шелевіння,

Шум води по моховинню,

По камінню плеск та блиск... (Пер. М. Лукаша)

А «Сонце на спаді»

Б «Так тихо серце плаче...»

В «Поетичне мистецтво»

Г «Осіння пісня»

Д «Забуті арієти»


799. Основою символістської поезії (вірш «Поетичне мистецтво») Поль Верлен вважав

А музикальність

Б живописність

В філософічність

Г символічність

Д сугестивність


800. Поезію Поля Верлена відносять до літературно-художньої течії

А символізм

Б романтизм

В натуралізм

Г реалізм

Д імажизм


801. Перші літературні спроби Поля Верлена помітно позначені естетикою митців групи

А «Плеяда»

Б «Абатство»

В «Озерна школа»

Г «Лугосад»

Д «Парнас»


802. Подані поетичні рядки

Так музики ж всякчас і знов!

Щоб вірш твій завше був крилатий,

Щоб душу поривав — шукати

Нову блакить, нову любов

взято з вірша Поля Верлена

А «Забуті арієти»

Б «Так тихо серце плаче...»

В «Поетичне мистецтво»

Г «Осіння пісня»

Д «Туга»


803. Фатальна дружба, яка привела Поля Верлена до в’язниці, пов’язувала його з французьким поетом-символістом

А Теофілем Готьє

Б Стефаном Малларме

В Артюром Рембо

Г Леконтом де Лілем

Д Шарлем Бодлером


804. Головні принципи символізму були проголошені у вірші Верлена

А «Сентиментальна прогулянка»

Б «Місячне сяйво»

В «Осіння пісня»

Г «Поетичне мистецтво»

Д «Забуті арієти»


805. З якого вірша Поля Верлена взято подані рядки?

Найтяжчий, певне, сум —

Без гніву, без любові,

Без ревнощів, без дум —

Такий нестерпний сум (Пер. М. Рильського).

А «Забуті арієти»

Б «Так тихо серце плаче...»

В «Поетичне мистецтво»

Г «Осіння пісня»

Д «Туга»


806. Вершинною у творчості Поля Верлена вважають його книгу

А «Сатурнічні поезії»

Б «Романси без слів»

В «Добра пісня»

Г «Вишукані свята»

Д «Прокляті поети»


807. Словами «Найперше — музика у слові» розпочинається вірш Поля Верлена

А «Поетичне мистецтво»

Б «Сентиментальна прогулянка»

В «Осіння пісня»

Г «Туга»

Д «Півголосом»


808. З якого вірша Поля Верлена взято подані рядки?

Не клопочись добором слів,

Які б в рядку без вад бриніли,

Бо наймиліший спів — сп’янілий:

Він невиразне й точне сплів (Пер. Г. Кочура).

А «Забуті арієти»

Б «Так тихо серце плаче...»

В «Поетичне мистецтво»

Г «Осіння пісня»

Д «Туга»


809. Сугестія — це

А виразність

Б натяк

В навіювання

Г враження

Д порівняння


810. Однією з провідних рис лірики Поля Верлена є

А інвективність

Б сугестивність

В алегоричність

Г медитативність

Д алюзивність


811. Роки життя Артюра Рембо

А 1844-1896

Б 1819-1892

В 1854-1891

Г 1821-1867

Д 1842-1898


812. Твори Артюра Рембо

А «Вечорова гармонія», «Альбатрос», «Відповідності»

Б «Міст Мірабо», «Зарізана голубка і водограй, «Лорелея»

В «Лебідь», «Лазур», «Невдача»

Г «Забуті арієти», «Так тихо серце плаче...», «Поетичне мистецтво»

Д «П’яний корабель», «Відчуття», «Голосівки»


813. Артюр Рембо був представником літературно-мистецької течії

А символізму

Б імажизму

В дадаїзму

Г футуризму

Д сюрреалізму


814. Артюра Рембо вважають творцем європейського

А верлібру

Б сонета

В дольника

Г акровірша

Д ронделя


815. Єдина надрукована за життя збірка Артюра Рембо мала назву

А «Осяяння»

Б «Сезон у пеклі»

В «П’яний корабель»

Г «Відчуття»

Д «Сатурнічні поезії»


816. «Ангелом і демоном» назвав Артюра Рембо

А Шарль Бодлер

Б Поль Верлен

В Максим Рильський

Г Іван Франко

Д Стефан Малларме


817. Свій шедевр «П’яний корабель» Артюр Рембо створив у віці

А тридцять сім років

Б сім років

В п’ятнадцять років

Г двадцять років

Д тридцять років


818. Гімн творчій уяві, свободі митця є ідеєю поезії Артюра Рембо

А «Відчуття»

Б «Голосівки»

В «Моя циганерія»

Г «П’яний корабель»

Д «Паризька оргія»


819. З якого вірша Артюра Рембо взято поданий уривок?

В настої зорянім, в Морській Поемі милій

Я плавав і ковтав зелену синь тоді,

Як мрець замислений вигулькує з-під хвилі,

Неначе тьмяний знак занурення в воді... (Пер. В. Ткаченка)

А «П’яний корабель»

Б «Голосівки»

В «Відчуття»

Г «Моя циганерія»

Д «Новорічні подарунки сиріт»


820. Подані поетичні рядки

Отож мовчу собі, сповільнюю ходу.

В душі безмежної любові лиш припливи;

Все далі й далі, мов бродяга той, піду,

З Природою, немов із жінкою, щасливий. (Пер. Г. Кочура)

взято з поезії Артюра Рембо

А «П’яний корабель»

Б «Голосівки»

В «Паризька оргія»

Г «Моя циганерія»

Д «Відчуття»


821. Блукання ліричного героя в бурхливому морі життя є темою вірша Артюра Рембо

А «Паризька оргія»

Б «Моя циганерія»

В «Голосівки»

Г «Відчуття»

Д «П’яний корабель»


822. У вірші «П’яний корабель» Артюр Рембо абсолютизує найвищу для людини цінність

А некерованість

Б свободу

В сваволю

Г кохання

Д красу


823. Вірш Артюра Рембо «Голосівки» є

А верлібром

Б сонетом

В білим віршем

Г ронделем

Д дольником


824. З ідеями якого вірша французьких поетів-символістів співзвучні ідеї поезії Артюра Рембо «Голосівки»?

А «Гімн красі» Шарля Бодлера

Б «Відповідності» Шарля Бодлера

В «Поетичне мистецтво» Поля Верлена

Г «Лебідь» Стефана Малларме

Д «Так тихо серце плаче...» Поля Верлена


825. Подані поетичні рядки

Доволі плакав я! Жорстокі всі світання,

Гіркі усі сонця й пекельний молодик;

Заціпило мені від лютого кохання.

Нехай тріщить мій кіль! Поринути в потік! (Пер. В. Ткаченка)

взято з поезії Артюра Рембо

А «Паризька оргія»

Б «Голосівки»

В «Відчуття»

Г «Моя циганерія»

Д «П’яний корабель»


826. Волю, свободу, життєві шторми у поезії Артюра Рембо «П’яний корабель» символізують

А розлите вино і море

Б мости

В чайки

Г кораблі

Д лагуни


827. Подані поетичні рядки

О — неземна Сурма, де скрито скрегіт гострий,

Мовчання Янголів, Світів безмовний простір,

Омега, блиск його фіалкових Очей. (Пер. Г. Кочура)

взято з поезії Артюра Рембо

А «П’яний корабель»

Б «Паризька оргія»

В «Відчуття»

Г «Моя циганерія»

Д «Голосівки»


828. Встановіть відповідність між звуком та кольором у вірші Артюра Рембо «Голосівки».

1 «А»    А зелений

2 «Е»    Б синій (фіолетовий)

3 «У»    В білий

4 «О»    Г чорний

    Д червоний


829. Установіть відповідність між назвами віршів та їх авторами.

1    Шарль Бодлер    А «Так тихо серце плаче»

2    Артюр Рембо    Б «О, Капітане!»

3    Волт Вірмен    В «Голосівки»

4    Поль Верлен    Г «Вечорова гармонія»

    Д «Орфей. Еврідіка. Гермес»


830. Установіть відповідність між поетичними фрагментами та їх авторами.

1 Бодлер

2 Рембо

3 Вітмен

4 Верлен

А «Так музики ж всякчас і знов! Щоб вірш твій завше був крилатий, щоб душу поривав — шукати нову блакить, нову любов»

Б «Себе я оспівую — просту, окрему особу, проте вживаю слово «Демократичність» і термін «Людський загал»

В «А чорне, біле Е, червоне І, зелене У, синє О — про вас я нині б розповів: А — чорних мух корсет, довкола смітників кружляння їх прудке, дзижчання тороплене»

Г «Я прийшов до тебе, мила,

Розказать, що сонце встало,

Що його живуща сила

В листі променем заграла»

Д «Природа — храм живий, де символів ліси спостерігають нас і наші всі маршрути».


831. Роки життя Оскара Вайльда

А 1819-1892

Б 1854-1900

В 1854-1891

Г 1844-1896

Д 1812-1870


832. Твори Оскара Вайльда

А «Арманс», «Ваніна Ваніні», «Пармський монастир», «Червоне і чорне»

Б «Саломея», «Ідеальний чоловік», «Балада Редінзької в’язниці»

В «Пані Боварі», «Саламбо», «Виховання почуттів», «Бувар і Пекюше»

Г «Посмертні записки Піквікського клубу», «Девід Копперфільд», «Різдвяна пісня в прозі»

Д «Пігмаліон», «Дім, де розбиваються серця», «Смаглява леді сонетів»


833. Оскар Уайльд був представником літературно-художнього напряму

А реалізму

Б естетизму

В натуралізму

Г символізму

Д екзистенціалізму


834. До літературного тріумфу Оскара Вайльда спричинилися його твори

А роман «Портрет Доріана Грея»,

Б оповідання зі збірки «Злочин лорда Артура Севіла»

В казки зі збірок «Щасливий принц та інші казки» та «Гранатовий будиночок»

Г п’єси «Віяло леді Віндермір», «Ідеальний чоловік», «Як важливо бути серйозним», «Жінка, не варта уваги»

Д оповідання «Кентервільський привид»


835. Роман Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея» з’явився у

А 1890 р.

Б 1879 р.

В 1889 р.

Г 1891 р.

Д 1900 р.


836. Своєрідним маніфестом естетизму стала передмова до твору Оскара Вайльда

А «Саломея»

Б «Щасливий принц»

В «Ідеальний чоловік»

Г «Портрет Доріана Грея»

Д «Віяло леді Віндермір»


837. Сутність і призначення мистецтва, за Оскаром Вайльдом, полягає у

А зображенні незвичайного і прекрасного

Б відображенні дійсності

В створенні фантастичних світів

Г пізнанні навколишнього світу

Д оспівуванні героїчних подій


838. Естетизм знайшов своє теоретичне обґрунтування у

А працях Джона Рескіна та Волтера Пейтера

Б романі Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея»

В книзі Оскара Вайльда «Задуми»

Г книзі Стефана Малларме «Анкета про літературну еволюцію»

Д вірші Шарля Бодлера «Відповідності»


839. Казкою є твір Оскара Вайльда

А «Як важливо бути серйозним»

Б «Саломея»

В «Ідеальний чоловік

Г «Хлопчик-зірка»

Д «Кентервільський привид»


840. Думка, що немає краси поза істиною, а істини — поза мораллю, стверджується у творі Оскара Вайльда

А «Балада Редцінзької тюрми»

Б «Ідеальний чоловік»

В «Щасливий принц»

Г «Портрет Доріана Грея»

Д «Як важливо бути серйозним»


841. Лише персонажів роману Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея» перелічено в рядку

А Алан Кембел, Джим Вейн, Безіл Голуорд, Дервіль

Б Сібіл Вейн, Генрі Уоттон, Безіл Голуорд, Алан Кембел

В лорд Генрі, Безіл, Гобсек, Доріан Грей, леді Брендон

Г Сібіл Вейн, Луїза де Реналь, Матильда де Ла-Моль, Анастазі де Ресто

Д Джон Вордінг, Алджернон Монкріф, Меррімен, канонік Чезюбл


842. Ім’я цинічного і скептичного лорда, який виховував свого учня — Доріана Грея — в дусі нового гедонізму та цілковитої свободи від будь-яких зобов’язань («Портрет Доріана Грея»)

А Генрі Уотгон

Б Безіл Голуорд

В Альфред Дуглас

Г Алан Кембел

Д Алджернон Монкріф


843. «Чарівним Принцом» у романі Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея» називають

А Генрі Уоттона

Б Безіла Голуорда

В Доріана Грея

Г Алана Кембела

Д Джеймса Вейна


844. Лорд Генрі порівнює Доріана Грея з персонажем давньогрецької міфології

А Гераклом

Б Прометеєм

В Нарцисом

Г Ясоном

Д Орфеєм


845. У поданому уривку «Ця врода його — ось що знівечило йому життя, — його врода і його молодість, що він собі виблагав» йдеться про

А Безіла Голуорда

Б Генрі Уоттона

В Джеймса Вейна

Г Доріана Грея

Д Алана Кембела


846. Автором живописного портрета головного героя в романі Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея» є

А Доріан Грей

Б Генрі Уоттон

В Безіл Голуорд

Г Сібіл Вейн

Д Джеймс Вейн


847. Доріан Грей поціновував у житті

А мистецтво, красу, насолоду, розкіш

Б природу

В кохання, сімейний затишок, злагоду у стосунках

Г подорожі

Д друзів


848. Рупором авторських ідей у романі Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея» є

А Алан Кембел

Б Доріан Грей

В Безіл Голуорд

Г лорд Генрі Уоттон

Д Джеймс Вейн


849. Оскар Вайльд успадкував від героя свого роману «Портрет Доріана Грея» лорда Генрі титул

А Принц Парадокс

Б Чарівний Принц

В Щасливий Принц

Г Хлопчик-зірка

Д Проклятий поет


850. Портрет Доріана Грея символізує в романі

А красу і молодість

Б добро і зло

В душу і совість головного героя

Г аморальність вищого товариства

Д творчість і обивательство


851. Образ Доріана Грея споріднений з образом

А Фауста

Б Печоріна

В Онєгіна

Г Раскольникова

Д Сореля


852. У якій книзі Оскара Вайльд виклав свої художньо-естетичні переконання?

А «З безодні»

Б «Задуми»

В «Щасливий принц та інші казки»

Г «Злочин лорда Артура Севіла»

Д «Балада Реддінзької в’язниці»


853. Про який свій твір Оскар Вайльд писав у передмові до нього: «Немає книг моральних або аморальних. Є книги добре написані або погано написані»!

А «Портрет Доріана Грея»

Б «З безодні»

В «Щасливий принц»

Г «Як важливо бути серйозним»

Д «Кентервільський привид»


854. Якої слави зажив роман Оскар Вайльда «Портрет Доріана Грея» відразу після його публікації?

А роман і його творця обвинуватили в аморальності

Б роман був тріумфально зустрітий читачами і критикою

В критики не помітили виходу роману

Г роман привселюдно спалили на головній площі Лондона

Д роман був відзначений літературною премією


855. Назва етичного вчення, яке проголошує сьогоденну насолоду й чуттєві втіхи найвищим благом і метою життя

А естетизм

Б фемінізм

В нігілізм

Г гедонізм

Д цинізм


856. За одним з афоризмів Оскара Вайльда, викладених у передмові до роману «Портрет Доріана Грея», митець — це:

А творець прекрасного

Б матеріал для мистецтва

В знаряддя мистецтва

Г втілення диявола

Д той, хто спроможний передати ... своє враження від прекрасного


857. Намагаючись убити власну совість, убиває себе персонаж роману Вайльда «Портрет Доріана Грея»

А Генрі Уоттон

Б Безіл Голуорд

В Джеймс Вейн

Г Сибіл Вейн

Д Доріан Грей


858. Визначте жанрову специфіку роману Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея».

А сімейно-побутовий роман

Б філософський (інтелектуальний) роман

В роман-епопея

Г фантастичний роман

Д роман-щоденник


859. «Схопивши запалену свічку, він підніс її до портрета. У лівому кутку видніли довгі літери — його ім’я, виведене циноброю». Чиє ім’я було написане на потворному портреті?

А Генрі Уоттон

Б Доріан Грей

В Безіл Голуорд

Г Джеймс Вейн

Д Алан Кембел


860. Доріана Грея перетворює на злочинця

А новий гедонізм

Б ніцшеанство

В нігілізм

Г фрейдизм

Д анархізм


861. Назвіть героя за його портретом: «Цей юнак — з ніжними обрисами ясно-червоних уст, чистими блакитними очима, золотистими кучерями — був надзвичайно вродливий. Його обличчя чимось викликало довіру. З нього промовляла вся щирість юності, вся чистота юнацького запалу. Бачилось — життєвий бруд ще не позначив його своїм тавром».

А Безіл Голуорд

Б Генрі Уоттон

В Джеймс Вейн

Г Алан Кембел

Д Доріан Грей


862. В основу роману Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея» покладено контраст

А між портретом героя і зображенням у дзеркалі

Б між зовнішньою красою головного героя і його внутрішньою потворністю

В між молодістю і старістю

Г між багатством і бідністю

Д між аристократом та плебейкою

863. Сюжет роману «Портрет Доріана Грея» побудовано на традиційному мотиві

А мандрівки

Б оборудки з дияволом

В спокуси

Г провини

Д пошуків скарбів


864. Гедонізм — це

А філософсько-естетичне вчення, згідно з яким насолода, задоволення — це найвище благо, до якого прагне людина в житті

Б вишуканість манер, поведінки, мови; обстоювання ідеалів краси, гармонії

В відчутна перевага інтелектуально-розумових елементів образного мислення

Г абсолютизування інтелекту, відрив його від чуттєвої основи та суспільно-історичної практики

Д заперечення цінностей або заперечення усталених суспільством норм, принципів, законів


865. Ідеологом естетизму в романі Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея» є

А Безіл Голуорд

Б лорд Генрі Уоттон

В Алан Кембел

Г Доріан Г рей

Д Джеймс Вейн


866. Проблеми, що порушуються в романі Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея»

А роль особистості та народних мас в історії, роль певних історичних подій у розвитку суспільства

Б проблема трагічного та непримиренного конфлікту гордої самотньої особистості із суспільством, її бунту й загибелі

В проблеми сім’ї, кризові явища в сучасній родині

Г пошук сенсу життя, відповідальність за скоєне, велич краси, сенс кохання і згубну владу гріха тощо

Д свобода і насильство, художник і влада, сенс буття людини, духовна сутність світу, цінність кохання, призначення особистості, вибір життєвої позиції тощо


867. Безіл Голуорд перед своєю смертю побачив на портреті Доріана

А вродливого юнака

Б зморшкуватого старця

В юнака з жорстокою складкою біля рота

Г череп і скелет, поїджені хробаками

Д бридотно вишкірене обличчя


868. Доріан Грей убив Безіла Голуорда тому, що Безіл

А побачив, що відбувається з портретом Доріана

Б викликав Доріана на дуель

В звинуватив Доріана у смерті Сибіл Вейн

Г дізнався, що Доріан курить морфій

Д відбив у нього наречену


869. Краса Доріана Грея є аморальною, тому що вона

А не відповідає канонам тогочасної краси

Б вбиває тих, хто в неї закоханий

В не рятує світ

Г досягнута неприродним шляхом

Д викликає огиду


870. Центральний конфлікт роману Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея» —

А протистояння митця й обивателя

Б протистояння краси і потворності

В протистояння реального й уявного

Г протистояння краси і моралі

Д протистояння Грея й оттона


871. Роман Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея» сюжетно суголосний із творами

А «Гімн красі» Бодлера, «Поетичне мистецтво» Верлена, «П’яний корабель» Артюра Рембо

Б «Домбі й син» Чарльза Діккенса, «Знак чотирьох» Артура Конан Дойла, «Ярмарок суєти» Вільяма Теккерея

В «Червоне і чорне» Стендаля, «Втрачені ілюзії» Бальзака, «Пані Боварі» Флобера

Г «Фауст» Гете, «Мельмот-блукач» Метьюріна, «Шагренева шкіра» Бальзака

Д «Майстер і Маргарита» Булгакова, «Доктор Живаго» Пастернака


872. Відтворіть послідовність подій у романі Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея».

А загибель Безіла Голуорда

Б перші зміни на портреті

В втеча Доріана Грея з Лондона

Г самогубство Сибіл Вейн


873. Встановіть відповідність між твором Оскара Вайльда та його жанром.

1    «Портрет Доріана Грея»    А казка

2    «Ідеальний чоловік»    Б оповідання

3    «Кентервілльський привид» В вірш

4    «Хлопчик-зірка»    Г комедія

    Д роман


874. Встановіть відповідність між персонажами роману Оскара Вайльда «Портрет Доріана

Грея» та їх родом занять.

1    Безіл Голуорд    А аристократ

2    Генрі Уоттон    Б актриса

3    Джим Вейн    В моряк

4    Сибіл Вейн    Г музикант

    Д художник


875. Роки життя Генріка Ібсена

А 1854-1891

Б 1828-1906

В 1844-1896

Г 1819-1892

Д 1862-1949


876. Творчість Генріка Ібсена є надбанням літератури

А німецької

Б англійської

В шведської

Г норвезької

Д фінської


877. Генрік Ібсен був одним із творців

А інтелектуального роману

Б епічної драми

В театру абсурду

Г нової драми

Д народної драми


878. Першою п’єсою Генріка Ібсена є

А «Примари»

Б «Катіліна»

В «Ляльковий дім»

Г «Воїни в Хельгеланні»

Д «Пер Гюнт»


879. Найповнішим утіленням художньої форми «нової драми» була п’єса Генріка Ібсена

А «Будівничий Сольнес»

Б «Ляльковий дім»

В «Жінка з моря»

Г «Примари»

Д «Пер Гюнт»


880. Жанрова специфіка п’єси «Ляльковий дім» Генріка Ібсена

А соціально-психологічна драма

Б комедія В трагедія

Г соціально-історична драма

Д фарс


881. Композиція драм Г. Ібсена є

А психологічною

Б аналітичною

В кільцевою

Г параболічною

Д лінійною


882. П’єса «Ляльковий дім» належить до ... періоду творчості Ібсена.

А «імпресіоністичного»

Б «символістського»

В «реалістичного»

Г «романтичного»

Д «модерністського»


883. Внутрішнє життя персонажів п’єси Ібсена «Ляльковий дім» розкривається через

А діалоги

Б ремарки

В підтекст

Г довгі монологи

Д декорації


884. Представники «нової драми» зосереджували увагу на

А історичній проблематиці

Б психологічному підтексті

В зовнішній дії

Г швидкоплинності проблем

Д стосунках персонажів


885. Персонажами п’єси Ібсена «Ляльковий дім» є

А Фейгін, Ненсі, Роза Мейлі

Б Нора, Крогстад, Хельмер

В Дервіль, Максим де Трай, Фанні Мальво

Г Жульєн Сорель, пані де Реналь, Матильда де Ла-Моль

Д Еліза Дуліттл, Хіггінс, Піккерінг


886. Розвиток дії у п’єсі Ібсена «Ляльковий дім» визначається

А бажанням Хельмера покарати Нору

Б прагненням Нори стати повноцінною особистістю

В пафосом утвердження справедливості в суспільстві

Г бажанням Нори пізнати справжнє кохання

Д бажанням Нори втекти з дому


887. Хельмер, за п’єсою Ібсена «Ляльковий дім», обійняв посаду

А директора школи

Б директора театру

В директора банку

Г директора заводу

Д директора фабрики


888. Крогстад шантажував Нору

А любовними листами

Б зробленими потай фотографіями

В підробленим векселем

Г вирізкою зі старої газети

Д розпискою


889. Сімейне життя подружжя Хельмерів засноване на

А коханні й повазі одне до одного

Б обмані й егоїзмі

В почутті обов’язку

Г взаємодомовленості

Д дружніх стосунках


890. Багатопланові та багатозначні діалоги, зосередження уваги на внутрішньому стані персонажів, що розкривається через деталі, жести тощо, у творах Ібсена сприяють поглибленню

А сюжету

Б композиції

В підтексту

Г фіналу

Д кульмінації


891. Нора, головна героїня драми Генріка Ібсена «Ляльковий дім», вчинила подвиг-провину —

А втекла з осоружного лялькового дому, забравши із собою дітей

Б вкрала у батька гроші, щоб урятувати хворого чоловіка

В підробила підпис покійного батька, щоб урятувати хворого чоловіка

Г підробила підпис чоловіка, щоб отримати гроші

Д вкрала гроші у Крогстада


892. Ляльковий дім сімейного життя Хельмерів руйнується через те, що

А Хельмер не кохав Нору

Б Нора не кохала Хельмера

В Хельмер покохав іншу жінку

Г Норі набридли подружні обов’язки

Д він побудований не на взаємній довірі та розумінні


893. Генрік Ібсен зображує головну героїню п’єси «Ляльковий дім»

А зі зневагою і обуренням

Б з повагою та захопленням

В зі співчуттям її чоловікові

Г з недовірою щодо ролі жінки в суспільстві

Д з жалістю і співчуттям до Нори


894. Нора, головна героїня драми Генріка Ібсена «Ляльковий дім», протестує проти

А примусової жіночої праці

Б «чоловічих» законів у суспільстві

В обмежень у галузі жіночої освіти »

Г емансипації

Д руху суфражисток


895. Нора на зауваження чоловіка, що вона передусім дружина й мати, відповідає, що крім того має «священні обов’язки» перед

А суспільством

Б церквою

В собою

Г батьком

Д нащадками